Menu
Obec Podolí
​​
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Aktuální vývoj

NAD PALOUKEM - AKTUÁLNÍ VÝVOJ

Září 2022

V září oznámil Stavební úřad Šlapanice doplnění podkladů k územnímu řízení k záměru „Obytná zóna Nad Paloukem, Podolí u Brna - dopravní a technická infrastruktura“. Obec Podolí podala k doplněným podkladům NÁMITKU k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi investorem a SVaK proti připojení počtu 578 EO nové obytné lokality na splaškovou kanalizaci a její připojení do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Palouk.

Červen 2022

Dne 4.7. uplynula lhůta pro podání námitek k územnímu řízení umístění dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu v lokalitě Nad Paloukem, viz. níže. Obec k již podanému nesouhlasnému stanovisku podala NÁMITKU Typ: PDF dokument, Velikost: 251.52 kB k absenci plánovací smlouvy i jakékoliv jiné dohody o předání/převzetí sítí, komunikací a veřejné zeleně mezi obcí Podolí a stavebníkem PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.

Leden 2022

Stavebník společnost PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o. podala žádost o územní rozhodnutí k záměru „Obytná zóna Nad Paloukem, Podolí u Brna“, ve kterém žádá o umístění dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu v lokalitě Nad Paloukem dle níže zveřejněné projektové dokumentace, ve které se umísťují pouze komunikace a inženýrské sítě v lokalitě.

DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE „Obytná zóna Nad Paloukem, Podolí u Brna“

pro umístění dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu v lokalitě, ve které se umísťují komunikace a inženýrské sítě v lokalitě:

A_pruvodni_zprava Typ: PDF dokument, Velikost: 137.62 kB

B_souhrnna_technicka_zprava Typ: PDF dokument, Velikost: 620.77 kB

C.1_Situace širších vztahů Typ: PDF dokument, Velikost: 144.05 kB

C.2_Katastrální sitace Typ: PDF dokument, Velikost: 563.66 kB

C.3_koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 1.97 MB

D_Technická zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 540.03 kB

Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, vydal k záměru „Obytná zóna Nad Paloukem, Podolí u Brna“ závazné stanovisko, ve kterém z pohledu orgánu územního plánování (§ 96b odst. 1 stavebního zákona) vyhodnotil záměr jako přípustný.

V rámci tohoto řízení požádal investor v prosinci 2021 obec o stanovisko k záměru jako takovému a o souhlas vlastníka pozemků k umístění inženýrských sítí. Na základě odborných konzultací s odborem územního plánování a stavebního řádu JMK a právních konzultací s advokátní kanceláří ARROWS vydala obec následující stanoviska:

NESOUHLASNÉ STANOVISKO k celkovému záměru, a to z důvodů, že dle projektové dokumentace ve výpočtech bilancí spotřeby vody, množství odváděných splaškových vod a počtu parkovacích míst, investor v navrhovaném území vychází z počtu 136 bytů a počtu 544 nových obyvatel v nové obytné zástavbě. Toto je v přímém rozporu se závazným výsledkem Místního referenda v obci Podolí, který zavazuje obec činit všechny možné kroky k tomu, aby v lokalitě nevznikly jiné stavby pro bydlení než maximálně 48 rodinných domů, a aby tyto rodinné domy neměly více než jednu bytovou jednotku.

SOUHLAS s umístěním sítí na pozemcích obce podle § 184a stavebního zákona. Tento souhlas je udělen toliko k umístění inženýrských sítí na pozemcích obce v místě jejich napojení na veřejnou infrastrukturu, které je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Tento souhlas nemá vazbu na celkový záměr ani se nevyjadřuje ke kapacitám sítí. Opírá se o soulad s platnou územní studií v umístění napojení inž. a komunikace a kladná stanoviska vydaná správci dotčených sítí.

Výsledek místního referenda konaného v obci Podolí ve dnech 8. a 9. 10. 2021:

účast - 746 hlasujících = 66,79% oprávněných voličů,

pro ANO hlasovalo 648 hlasujících = 86,86%,

pro NE hlasovalo 84 hlasujících = 11,26%,

zavazuje obec Podolí, aby učinila v samostatné působnosti veškeré možné kroky směřující k tomu, aby případná výstavba v lokalitě Nad Paloukem odpovídala požadavkům platného Územního plánu obce Podolí maximálně v rozsahu výstavby dle Územní studie Podolí – lokalita Nad Paloukem, jejíž aktuálnost ověřil Městský úřad Šlapanice ke dni 29. 6. 2020 (územní studie), zejména aby obec Podolí:

  • Ve všech správních řízeních týkajících se výstavby v lokalitě Nad Paloukem důsledně a aktivně hájila zájmy obce a jejich občanů, především aby uplatňovala námitky a připomínky tak, aby v lokalitě nevznikly jiné stavby pro bydlení než maximálně 48 rodinných domů a aby tyto rodinné domy neměly více než jednu bytovou jednotku (při dodržení regulativů územní studie);
  • Nečinila žádné kroky k pořízení nové územní studie pro lokalitu Nad Paloukem, která by umožnila intenzivnější výstavbu než stávající územní studie (zejména realizaci více než 48 rodinných domů s více než 1 bytovou jednotkou);
  • Nepodepsala smlouvu o spolupráci, plánovací smlouvu či jinou obdobnou smlouvu s developerem lokality PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o., ani s žádným jiným stavebníkem, nebo vlastníkem pozemků, jestliže by tato smlouva byla v rozporu s výše uvedenými požadavky.“

Krajský soud v Brně rozhodl takto:

Místní referendum se bude konat v pátek 8. 10. 2021 a v sobotu 9. 10. 2021 souběžně s termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vyhlášení referenda v termínu 6. 8. 2021 bylo dne 9. 7. 2021 napadeno přípravným výborem u Krajského soudu, jak již na Zasedání zastupitelstva při jeho schvalování členové přípravného výboru a současně zastupitelé dopředu avizovali, a to přesto, že na pracovní poradě 9.6. panovala obecná shoda zastupitelů k dřívějšímu termínu. V těchto dnech probíhá řízení soudu k tomuto podání.

Vyhlášení referenda schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 29.6.2021 po posouzení návrhu na jeho vyhlášení, který byl shledán bez vad. Zastupitelstvo stanovilo termín konání místního referenda na pátek 6.8.2021 od 8 do 22 hodin, odchylně od termínu navrženém Přípravným výborem.

Důvodem je cíl umožnit legitimní účast všem občanům při hlasování ve vyhlášeném místním referendu k navržené otázce. Developer - společnost Nad Paloukem s.r.o. časově omezil platnost nabídky zahrnující spolupráci obce Podolí při výstavbě a splnění všech dohodnutých požadavků obce do 31. 8. 2021. V případě, že by se referendum konalo v termínu po 31. 8. 2021, bylo by znemožněno hlasování občanům s možností volit odpověď NE na otázku referenda, respektive by jejich hlasování nemělo vypovídající váhu, protože po 31. 8. 2021 bude naplněna rozvazovací podmínka uzavřené smlouvy o spolupráci. Obec bude již v té době jen v roli účastníka všech stavebních řízení, kdy bude moci uplatňovat výhradně kroky vyžadované navrženou otázkou referenda.

Referendum bylo vyhlášeno na úřední desce obce dne 1. 7. 2021

Smlouvu o spolupráci s developerem se podařilo s velkým úsilím po roce práce vyjednat do finální podoby a  předložit k projednání na zasedání Zastupitelstva obce dne 29.6.2021, kde byla po dlouhém jednání schválena většinou hlasů. Smlouva obsahuje rozvazovací podmínku v závislosti na výsledek referenda, to znamená, že v případě závazného výsledku referenda "ANO" pozbývá smlouva platnosti a účinnosti.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

PŘÍLOHY

Ve středu 9.6. 2021 večer se členové zastupitelstva s právníky obou stran sešli nad závěrečnou verzí přípravy naší smlouvy s developerem. Vznikla smlouva, která reflektuje požadavky tak, jak postupně přicházejí a která definuje cíle a výhody oproti variantě výstavby bez dohody, tedy stavby podle původní studie. Smlouva prochází posledním věcným doplněním a právními úpravami. Následně bude zveřejněna.

V rubrice Zeptejte se se objevují příspěvky a odborné dotazy. Protože se necítím se býti právními odborníky, vyžádali jsme si odborné posouzení veřejně vyslovovaných tvrzení která jsou naprosto klíčová. Zde předkládáme právní rozbor specialisty na stavební právo AK ARROWS, Mgr. Huneše, který je s problematikou naší obce dlouhodobě seznámen.

POZICE OBCE VE VZTAHU K DEVELOPEROVI

Dne 3.6.2021 byl u Obecního úřadu Podolí podán návrh na  vyhlášení referenda k této výstavbě. Obecní úřad dle zákona návrh posoudí, zda má návrh všechny zákonné náležitosti i zda navržená otázka je dle zákona přípustná. Pak bude návrh předložen zastupitelstvu, které o něm na nejbližším zasedání rozhodne a v případě kladného posouzení vyhlásí referendum.

V pondělí 17.5.2021 proběhlo veřejné představení projednání návrhu nové územní studie zástupci developerské společnosti PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o. Všechny věcné připomínky a podněty budou developerem prověřeny a vypořádány.

Výkres

Od prvního veřejné představení návrhů studie zástavby lokality Nad Paloukem, které proběhlo loni 31. srpna, zastupitelstvo obce ve spolupráci s komisemi sestavilo soubor připomínek a podnětů, které zohledňovaly i připomínky občanů a byly předány developerovy k vypořádání a zapracování. Následně probíhaly pracovní porady členů zastupitelstva, právníků, komisí a jednání s developerem, kde byly všechny připomínky řešeny. Od ledna 2021 pracuje na tvorbě nové studie pracovní skupina a probíhaly další pracovní jednání členů zastupitelstva a komisí, z nichž všechny vzešlé věcné připomínky byly do studie zapracovány a vyústily v nový návrh studie zástavby lokality Nad Paloukem představený v pondělí 17.5.2021 investorem veřejnosti.

Pro ty z vás, kteří se nemohli z jakýchkoli důvodů účastnit představení návrhu studie developerem, otevíráme možnost předat svoje věcné dotazy a podněty k této představené studii prostřednictvím e-mailové adresy nadpaloukem@podoliubrna.cz , která byla k tomuto účelu zřízena. Budou průběžně zpracovávány a po termínu ukončení jejich sběru vyhodnoceny a zveřejněny v přehledném formátu včetně odpovědí či způsobu vypořádání kompetentními osobami obce či developera.

Svoje dotazy a podněty můžete posílat do neděle 6.6.2021

Vážení občané, děkujeme za zaslané dotazy a podněty. Všechny byly předány zastupitelům obce, projektantovi, developerovi a právníkům  k vypořádání.

Po jejich vyhodnocení bude tabulka doplněna informacemi o jejich vyřízení. 

PŘEHLED PODANÝCH PŘIPOMÍNEK (aktualizace 17.6.2021)

Předběžný harmonogram dalších kroků architektonické studie:

  • 17.5. – zapracování připomínek, veřejná prezentace návrhu studie občanům
  • 30.4. – předání připomínek ze strany obce
  • 21.4. – prezentace, projednání se zastupitelstvem a komisemi stavební a životního prostředí
  • 12.4. – předání obci finální verze návrhu studie

V pondělí 15.2.2021 na  společné schůzce členů zastupitelstva, členů komisí výstavby a životního prostředí a právníka obce byl developerem prezentován návrh urbanistické koncepce lokality pro vypracování nové studie v parametrech dle uzavřené Dohody. Tento návrh byl připomínkován zúčastněnými.

Vypořádání s připomínkami k návrhu urbanistické koncepce lokality developerem bylo předáno zúčastněným koncem března. Developer dopracuje návrh studie v potřebných podrobnostech.

V pondělí 11.1.2021 na společné schůzce členů zastupitelstva a právníka obce se stranou developera byl projednán dokument ve všech detailech a byly do něj zakomponovány všechna další dohodnutá ujednání.

Máme zájem o maximální transparentnost i o to, aby nová lokalita byla urbanisticky koncepční. Abychom zabránili jakýmkoli nepodložených spekulacím, rozhodli jsme se zveřejnit podepsanou dohodu s developerem. Na základě ní developer musí připravit novou studii, neboť původní "zelená" studie vzbudila mezi našimi občany velkou nevoli. Developer vzal před podpisem dohody na vědomí, které podmínky bude chtít naše obec splnit i to, že bude muset nabídnout i splnění možných budoucích podmínek. I přesto nabídl obci 800 tis. Kč na rozvoj spolkového života. O dalších průběžných krocích Vás budeme v co nejširší míře informovat.

DOHODA O PODMÍNKÁCH SPOLUPRÁCE

EKONOMICKÁ A POPULAČNÍ PROGNÓZA

KOMENTÁŘ uvedený v diskusi Zeptejte se

Ve středu 6.1.2021 

na pracovním jednání členů zastupitelstva s právníkem obce byl dokument finalizován do podoby, která byla zaslána straně developera.

V pátek 11.12.2020

proběhlo jednání s developerem k soupisu podnětů obce a jejich akceptaci developerem. Výsledkem byla dohoda o vytvoření návrhu dokumentu zástupci developera, který shrne podmínky pro výstavbu v lokalitě Nad Paloukem v návaznosti na diskutovanou problematiku zátěže obce, etap výstavby a vhodnosti či nevhodnosti aktuální podoby územního plánu a územní studie. Účelem tohoto dokumentu je zafixovat základní parametry pro zadání nové územní studie a přípravu plánovací smlouvy, která by měla dát oběma stranám jistotu, že výstavba proběhne ve vzájemně odsouhlasené podobě. 

Tento dokument prošel přes Vánoce širokým připomínkováním a doplněním jednotlivými členy zastupitelstva, které byly právníkem obce do dokumentu zapracovány.

Ve čtvrtek 1.10.2020

proběhlo první jednání s developerem, jehož výsledkem byla dohoda o sestavení detailního soupisu požadavků k řešení a jejich předání developerovi do 3 týdnů s výzvou k předložení ekonomické rozvahy řešení zástavby v návaznosti na zaslané požadavky. Na základě mailové komunikace mezi členy zastupitelstva a komisí byl v pondělí 19.10.2020 na pracovním jednání členů zastupitelstva a předsedů komisí  sestaven výsledný SOUPIS PODNĚTŮ k řešení zástavby v lokalitě a ve čtvrtek 22.10. byl odeslán developerovi.

Dne 25.10.2020 byla Zastupitelstvu obce předána petice ve věci chystané výstavby v lokalitě Nad Paloukem s 600 podpisy občanů obce Podolí, která žádá dodržení regulativů platné územní studie lokality Nad Paloukem a vychází ze schváleného územního plánu obce. 

Petice občanů k výstavbě v lokalitě Nad Paloukem byla předána Zastupitelstvu obce Podolí veřejně na zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020, viz. 6 zápisu z tohoto zasedání. Zastupitelstvo obce vzalo předání této petice na vědomí už tím, že její text a neúplná část podpisových archů byla předána zastupitelstvu takto veřejně, kde bylo přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva.

Z pohledu obsahu textu Petice se zastupitelstvo obce zabývá tímto podáním jako s požadavkem občanů obce dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 16, odst. 2, písm. f.

V textu petice je zastupitelstvo obce vyzýváno, aby v záležitosti plánované výstavby lokality „Nad Paloukem“ činili všechny dostupné kroky v rámci samostatné působnosti obce k dodržení regulativů platné územní studie, která vychází ze schváleného územního plánu.

Zastupitelstvo obce v jednáních s developerem požadavky občanů zohledňuje a snaží se v oblasti samostatné působnosti vyjednat ty nejvýhodnější podmínky. Protože jednání stále probíhají a nejsou ukončena, nelze ani konstatovat a vyhodnotit vyřízení požadavků („petice“) občanů obce.

Přesto, že z pohledu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním se nejedná o petici adresovanou státnímu orgánu, byla předána Stavebnímu úřadu MěÚ Šlapanice. Stavební úřad shledal petici jako jemu nepříslušnou, viz.
Sdělení Stavebního úřadu.

Z důvodu získání jiného nezávislého pohledu a výkladu dalšího právníka obec na základě doporučení Mgr. Lenky Ungrové, starostky obce Holasice a vzájemné dohody členů zastupitelstva uzavřela Smlouvu o poskytování právní pomoci s advokátní kanceláří Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

V pondělí 7.9.2020

proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce s následným přizváním členů Komise stavební a Komise životního prostředí. Z něho vzešel výstup pro další jednání s developerem, se kterým se můžete seznámit zde: VÝSTUP JEDNÁNÍ

Léto 2020

Developer přeložil návrh nové studie území, kterou představil obci.

Obec na pracovních jednáních Zastupitelstva a komisí výstavby a životního prostředí vypracovala a předložila developerovi 18 požadavků k zapracování do návrhu územní studie: PODNĚTY DEVELOPEROVI

Obec si za účelem ujasnění právních pozic nechala připravit právní rozbor renomovanou právní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s. r. o. Smlouva o poskytování právních služeb

PRÁVNÍ ANALÝZA

DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ

Oficiální oznámení výstupů z pracovních porad developerovi s jeho odpověďmi:

OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI I

OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI II

Developer předložil tři nové nezávazné návrhy zohledňující uvedené požadavky. Jejich zapracování popsal v NÁSLEDUJÍCÍM dokumentu: PŘÍPIS

VARIANTA 1

Varianta 1

varianta 1 situace.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.24 MB

VARIANTA 2

Varianta 2

varianta 2 situace.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.27 MB

VARIANTA 3

Varianta 3

varianta 3 situace.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 986.14 kB

Právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold doručila obci Žádost o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby. Veřejná beseda proběhla 31.8.2020 od 17 hodin ve společenské místnosti DPS.

Užitečné informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Rezervační systém

Komunální služby

Hlášení závad

Ztráty a nálezy

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
středa 29. 5. zataženo 21/9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 20/13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 16/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Partnerská města

Kuchyňa

Kuchyňa je obec na Slovensku v okrese Malacky. Žije zde přibližně 1 800 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1206. Na západním okraji obce leží vlaková stanice Kuchyňa na místní trati Zohor - Plavecký Mikuláš.

www.obeckuchyna.sk

Ay-Sur-Moselle

Ay-sur-Moselle je francúzska obec, ktorá sa nachádza v departemente Moselle, v regióne Lotrinsko. Obec má rozlohu 4,69 km². Najvyšší bod je položený 182 m n. M. A najnižší bod 154 m n. m.

www.aysurmoselle.fr

parallax-logo