Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 31 62 92
 • dnes v 10:58
  Vítězslav Eliáš
  Nad Paloukem - odpověď paní Janíkové (5.5.)

  Vážená paní Janíková,
  konečně jsem našel čas odpovědět na Vaše shrnující otázky, a protože mezitím uplynul delší čas, publikuji svoji odpověď spolu s vašimi otázkami ve společném novém příspěvku.

  1. Je prosím pravda, že jste se aktivně či přímluvou podílel na výkupu pozemků pro pana Saida od jejich vlastníků v lokalitě Nad Paloukem? V čem tyto Vaše aktivity spočívaly?
  Ne, to není pravda. Žádnou aktivitu pro pana Saida ve výkupu pozemků od jejich vlastníků jsem nevyvíjel.

  2. Potřebuje skutečně developer pro zahájení stavby plánovací smlouvu s obcí, jak píše paní Zubková v posledním dotazu? Proč jste prosím na tento dotaz neodpověděl?
  Ne, nepotřebuje. Stavební zákon pojem Plánovací smlouva zná jen v souvislosti s pořízením Regulačního plánu na žádost. Jediné smlouvy, které od něj stavební úřad bude vyžadovat, jsou smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Obec je vlastníkem pouze sítě veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a místních komunikací. V krajním případě stavebník může vybudovat i provozovat veřejné osvětlení na své náklady, stejně tak komunikaci a dešťové vody je ze zákona povinen řešit vsakováním na pozemcích.

  3. Z čeho vyplývá Vaše tvrzení, že "stavět se bude i bez nás?" Máte tím na mysli, že současný developer bude stavět i bez schválení obecním zastupitelstvem a nebo máte na mysli jiný subjekt?
  Ano, zastupitelstvo obce pro průběh územního či stavebního řízení nemá žádné zákonné pravomoci. Účastníkem územního řízení ze zákona je obec jako právní subjekt a v něm může uplatňovat námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Může uplatňovat námitky jakékoli, stavební úřad však přihlédne jen k odůvodněným zákonným námitkám. Obec může svými námitkami celé řízení prodloužit, avšak ne výstavbě zabránit.
  Stavebního řízení je obec pak účastníkem jen z pohledu vlastnických práv ke stavebním či sousedním pozemkům a může uplatnit námitky k ochraně svého vlastnického či jiného věcného práva jako kterýkoliv jiný vlastník.

  4. Jaký benefit obci přinese, když v lokalitě bude stát 98 domů namísto 48 dle platné studie?
  Především máme ověřeno, že stavební úřad podle současně platné studie povolí až 65 domů. Rozdílem mezi 65 domy beze smlouvy s obcí a 95 domy s uzavřenou smlouvou jsou výhody v hodnotě několika desítek miliónů korun, popsané v minulém čísle zpravodaje, ve zveřejněné nezávazné dohodě s developerem i na jeho pozvánce na veřejné projednání. A co je nejdůležitější, bez uzavřené smlouvy s developerem bude mít obec jen velmi omezené nástroje výstavbu kontrolovat a ovlivnit reálnou hrozbu rozdělení domů až na tři bytové jednotky, tedy vznik až 195 nových domácností.

  5. Jak bylo naloženo s peticí, kde nadpoloviční většina občanů Podolí vyjádřila nesouhlas s obcházením platné územní studie a jaké je aktuální vyjádření orgánů, kterým byla předána?
  Tuto podrobnou odpověď jsem uvedl již ve své odpovědi paní Zubkové ze dne 30.4. Zní:
  Petice občanů k výstavbě v lokalitě Nad Paloukem byla předána Zastupitelstvu obce Podolí veřejně na zasedání zastupitelstva dne 21.9.2020, viz. 6 zápisu z tohoto zasedání. Zastupitelstvo obce vzalo předání této petice na vědomí už tím, že její text a neúplná část podpisových archů byla předána zastupitelstvu takto veřejně, kde bylo přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva.
  Z pohledu obsahu textu petice se zastupitelstvo obce zabývá tímto podáním jako s požadavkem občanů obce dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 16, odst. 2, písm. f.
  V textu petice je zastupitelstvo obce vyzýváno, aby v záležitosti plánované výstavby lokality „Nad Paloukem“ činili všechny dostupné kroky v rámci samostatné působnosti obce k dodržení regulativů platné územní studie, která vychází ze schváleného územního plánu.
  Zastupitelstvo obce v jednáních s developerem požadavky občanů zohledňuje a snaží se v oblasti samostatné působnosti vyjednat ty nejvýhodnější podmínky. Protože jednání stále probíhají a nejsou ukončena, nelze ani konstatovat a vyhodnotit vyřízení požadavků („petice“) občanů obce.
  Přesto, že z pohledu zákona 85/1990 Sb. o právu petičním se nejedná o petici adresovanou státnímu orgánu, byla předána Stavebnímu úřadu MěÚ Šlapanice.
  Žádné vyjádření obec neobdržela.

  5. Jak probíhá správní řízení se Stavebním úřadem ve Šlapanicích ve věci černé stavby p. č. 620 a 621? Jste o jeho průběhu pravidelně informován?
  Probíhá zákonným způsobem. Stavební úřad nemá nad rámec zákona v tomto řízení k obci další informační povinnost.

  6. Jste toho názoru, že developer, který zahájil na území obce černou stavbu, tj. nedodržuje platné zákony České republiky, natož platné regulativy pro danou oblast, je pro obec důvěryhodným partnerem schopným dovést projekt Nad Paloukem do zdárného a pro občany Podolí prospěšného konce? Prosím přihlédněte i ke kauze Holásky.
  Proč obec po zahájení černých staveb okamžitě nepřerušila s developerem ohledně lokality Nad Paloukem jednání?
  Ne, tento názor nesdílím. Černá stavba tří rodinných domků a developerský projekt Nad Paloukem jsou naprosto odlišné a nesouvisející věci. Právě proto, abychom ochránili zájmy obce, usilujeme o uzavření podrobné a široké smlouvy s developerem. Právě vývoj v Holasicích je nám dobrou referencí.

  Hezký víkend, Vítězslav Eliáš • dnes v 14:34
  Ivo Sedláček
  Re: Nad Paloukem - odpověď paní Janíkové

  Pane starosto,

  ..ale no tak... „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ ???

  k bodu 2:
  Citace z Ústavu územního rozvoje:
  "Plánovací smlouva je nový právní institut zavedený zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nástroj k zajištění spoluúčasti, a to zejména na spolu financování při vybudování veřejné infrastruktury jako předpokladu pro veřejnoprávní rozhodování v rámci vydávání regulačních plánů a v územním řízení o umísťování staveb. Současně má umožnit investorům iniciativní přípravu jejich projektů."

  ...dále...

  "Subjektem rozhodujícím v územním řízení je stavební úřad, kdežto smluvní stranou plánovací smlouvy je obec...."

  Pro starostu raději ještě jednou:
  - "... a V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ O UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB."
  - "...SMLUVNÍ STRANOU PLÁNOVACÍ SMLOUVY JE OBEC"

  Stavební zákon, §88:
  Přerušení územního řízení

  "Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví."

  Obdobně se dopouštíte lží a manipulací i v jiných bodech (např. zafixování počtu bytových jednotek; dále jste nějak zapomněl, že obec vlastní pozemky, kde má vést infrastruktura; že chcete důležitý pozemek pro investora směnit za nepodstatný pro Podolí; atd...)

  1) Proč se stále snažíte občanům vnutit, že jsme bezbranní? Že nemáme jinou možnost?
  2) Proč si platíme právní zastoupení Mgr. Jouklem, které evidentně nepadá na úrodnou půdu?

  Z pozice zastupitele, navíc starosty, máte hájit zájmy obce. Vaše činnost nemá s hájením zájmů obce nic společného!

  Občané i zastupitelé MAJÍ JEDNOZNAČNĚ A STÁLE možnost výstavbu ovlivnit!
  Nic se nezměnilo Vašimi opakovanými manipulacemi a lhaním.

  Nikoliv Vaše slova, ale Vaše dlouhodobá (ne)činnost Vás usvědčuje, jakým jste starostou. Můžeme jenom doufat, že si postupně všichni sundají růžové brýle. Jinak se opravdu stanete tím Krysařem, jak zmínil jiný přispívatel.

  Sousedé, nenechte si od starostova týmu vnutit pozici chudáčků, co nic nezmůžou! Není to pravda. To pouze mocipánům naše slabá pozice a rozhádanost vyhovuje. Radostně podporují oboje.

  Pěkný den dobrým občanům přeje

  Ivo Sedláček


 • dnes v 10:15
  Roman Slivka
  Naše obec nevzkvétá

  Vážený pane starosto, zastupitelé
  Dovolte mi parafrázovat slova člověka, který je pro většinu z nás velkým vzorem, pana Václava Havla: „Naše obec nevzkvétá“. My všichni její občané, však očekáváme že vedení obce se o její rozkvět starat bude. To, co poslední dva roky pozoruji, mi však působí zármutek.
  Jak je možné, že obec podpořila směnou pozemků podnikání, které vede k vysušování půdy v obci. Mám na mysli vznik jezdeckého centra v lokalitě na hájovnou. Je to velmi tristní pohled, když vidíte jak na místě, kde dřív bývala zelené louka a pole dnes je jen udusaná půda. Podobně je na tom obslužná cesta pod sadem, ale to vy víte. Čtu Vaše argumenty, že s tím obec nic dělat nemůže a tak dále. Vždy se dá něco dělat a především, lze těmto situacím předcházet.
  Druhým příkladem je realizace nelegálních staveb přímo pod očima zastupitelstva. Jak je možné, že se nezasáhlo hned v počátku. Veškeré pozemky jsou vedeny jako zemědělská půda. Stačil jeden dotaz na stavení úřad a jistě byste se dozvěděli, že stavba tam žádná povolená není.
  Třetím příkladem je nedodržování Vaši vlastních předsevzetí. Zorganizovali jste průzkum toho, co si přejí obyvatelé obce. Ti se vyjádřili (z Vašeho hlediska pouze v menšinové míře), že nechtějí rozšiřovat současnou zastavenou plochu obce. Jenže Vy tohle přání nerespektujete. To mi dělá starosti. Slíbíte, že chcete zjistit, jak se obec má rozvíjet a když výsledek neodpovídá tomu co si představujete, tak ho ignorujete. Jinými slovy plýtváte prostředky obce a časem a úsilí jejich obyvatel.
  Víte pane starosto a zastupitelé, kdybyste tak urputným způsobem nepropagovali masivní výstavbu určenou pro blaho nás všech (jak často slyším z vašich úst), tak asi tyhle přehmaty přehlédnu. Ale nemohu. Nemohu, protože mi není lhostejné to, co se v obci, ve které žiju děje.
  1. Obec spolupracuje s lidmi, kteří nedodržují zákony naší země. Na pozemcích rodiny podnikatele, který stojí za výstavbou nad Paloukem, vyrostly černé stavby. Proč obec spolupracuje s někým, kdo očividně obchází zákony? Znamená to snad to, že se máme všichni chovat podobným způsobem, že není třeba respektovat zákony?
  2. Obec uzavírá dohody o spolupráci s účelově založenou společností. Společnost Podolí nad paloukem vznikla v roce 2020, má základní kapitál 200 tisíc korun. Firma ani nesídlí v Podolí, takže veškeré daně neplatí v naší obci. Pokud půjde cokoliv špatně, a existuje řada takových developerských projektů kterým to špatně šlo, obci zůstanou jen oči pro pláč.
  3. Obec podléhá účelovým a manipulačním marketinkovým tvrzením, na místo toho, aby se naslouchala občanům.
  a. K čemu obec potřebuje oplocený rezidenční areál? Žijeme na vesnici všichni dohromady to je princip vesnického života. Výstavba samostatné rezidenční čtvrti je akceptace dvou odlišných způsobů života.
  b. Potřebuje obec za současné situace další mateřskou školku?
  c. Potřebuje obec ovocný sad? Žijeme na vesnici, kde většina z nás má vlastní zahradu s tím, co na ní chce mít.
  d. Obec nezíská pás zeleně, obec přijde o zemědělskou půdu a zeleň.
  e. Kteří obchodníci a podnikatelé ve vesnici žádají o vybudování maloobchodního centra a centra služeb?
  f. Kdo z nás bude chodit na procházky do rezidenční čtvrti, když se můžeme jít projít do lesa?
  g. Kdo z nás bude chodit provozovat volnočasové aktivity do rezidenční čtvrti, když podolský sportovní areál jich nabízí mnoho a za krátkou dobu bude nabízet ještě víc.
  Vážený pane starosto, zastupitelé. Každý z nás má své silné i slabé stránky. Vím, jak je náročná práce pro ty druhé a vážím si Vaší energie a úsilí které obci věnujete. Nemůžu, ale mlčet a nemůžu akceptovat, pokud nás vedete jako Krysař svojí flétnou do záhuby. Prosím, vezměte rozum do hrsti a zeptejte se co opravdu obec potřebuje. Nenechte se svést týmem profesionálů, kteří mají velice dobře zaplaceno za to, aby Vás i nás přesvědčili.
  Hodnota není to, co obci přistane na kontě v podobě darů, příspěvků a milodarů. Hodnota je to, v co my všichni věříme. Tedy v to, že naše obec bude vzkvétat a bude se zlepšovat kvalita našeho života v ní. Bohužel, nyní to tak není a je třeba zatáhnout záchranou brzdu.

  Děkuji, že jste dočetli až sem a věřím ve Váš zdraví selský rozum
  Roman Slivka


 • včera v 23:22
  Jan Lipšanský
  Pražské manýry

  Sice už do Podolí jezdím jen za rodiči, ale nestačím zírat, jak se na radnici rozvinuly velkopražské manýry - a je mi z toho hodně smutno. Vyhazování lidí za opoziční názor, pohrdání občany a jejich názorem, a v neposlední řadě doslova kecy, jak si obhájit malou (nebo spíš velkou) domů od developera za takový paskvil. Na Podolí je krásné, že je to vesnice na okraji Brna. Udělat z toho moderní velkosídliště povede jen k tomu, co se stalo právě v Praze a okolí - odliv starousedlíků a obyčejných občanů a z Podolí se stane jen noclehárna pro bohaté turisty, kteří k místu nebudou mít žádný vztah. Obchody v hlavní části vesnice leda tak zkrachují a podnikat nebude mít kdo s čím, nebude poptávka. Tak hlavně, že úplatní radní mají někde nějaké to všimné, jak v těchto případech zvykem. Je mi z toho smutno, takhle zabít příjemné a klidné místo k životu megalomanským paskvilem. Text si raději uložím, kdyby jej zas "automat" vyhodnotil jako "spam".


 • včera v 12:20
  PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.
  představení projektu Nad Paloukem

  Váženi diskutující,

  máme samozřejmě zájem jak o co největší účast, tak také o co nejkvalitnější představení našeho projektu, který chápeme jednoznačně jako přínosný pro naši společnou obec. Z toho důvodu jsme připravili časová okna s rezervací předem, aby se každému zájemci o informace dostalo skutečné pozornosti. Pokud se kapacita zaplní, jsme připraveni ji operativně rozšířit. Nemějte tedy obavu, dostane se na každého zájemce.

  Hezký den
  PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.


 • včera v 11:50
  O. Machačová
  Rezervace místa

  Dobrý den, vážení zastupitelé, pane Saide,
  moc ráda bych si rezervovala "svůj čas" na ten očekávaný okamžik prezentace Vašeho projektu Premium Quality Houses - Nad Paloukem. Než tak učiním, ráda bych si jen ujasnila počty osob... Pozvánka uvádí, že projekt a novou územní studii představí architektonický a právní tým společnosti ...a teď už přichází na řadu ty počty, tzn. asi min. 1 architekt ? a min. 1 právník ?, dále se hovoří o zástupcích developera, specialistech a pak zřejmě přicházím na řadu já. V jeden okamžik může být uvnitř max. 5 návštěvníků...? Nechci být skeptik, ale nějak mi to nevychází. Mám jen obavu, abych nemusela kvůli omezení max. 5 osob a početnému prezentujícímu týmu zůstat za dveřmi a začít odezírat. Prosím, neberte tento dotaz jako ironii, i když by se to mohlo pozdávat, je to míněno zcela vážně.
  V úvodu jsem přímo oslovila pouze pana Saida, protože se mi nedaří zaznamenat, že by pan starosta na dotazy odpovídal (na vyjádření ve zpravodaji se mi čekat nechce), pan místostarosta by mě mohl mezitím poučit, že děti jezdící na koloběžkách nebo bruslích v obytné zóně Kolonky se mají držet ve svém pruhu, nu a tak spoléhám na ostatní zastupitele, kteří ve spolupráci s panem starostou mají zcela jistě korektní informace k plánované prezentaci. Velmi mě zaujala plánovaná naučná stezka o Podolí a občerstvení u Sv. Jána a už pro tyto body bych se ráda dostala do úzkého výběru občanů, kteří budou moci nahlédnout a udělat si představu o budoucí podobě nynějších polností nad hřbitovem. Děkuji předem za laskavou odpověď. Machačová


 • dnes v 13:36
  Adam Said
  Re: Rezervace místa

  Vážená paní Machačová,
  Vaše otázky jsme si mezitím vysvětlili při osobním setkání s Vámi. Věřím, že k Vaší plné spokojenosti. Hezký den, Adam Said za PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.


 • včera v 11:13
  Silvie Bočková
  občan x developer

  Dobrý den pane starosto, mám dotaz.
  Ještě pracujete pro obec, tudíž pro nás občany Podolí, nebo již jen pro lidi, kteří nám tu chtějí vystavět sídliště?
  Zde, na stránkách obce uveřejňujete v aktualitách pozvánku na Představení návrhu územní studie Nad Paloukem.
  V sekci Zeptejte se na Vás čeká několik dotazů občanů, Vašich zaměstnavatelů, kteří by rádi znali odpověď na položenou otázku.
  Zatím se tak nestalo, stane se?


 • včera v 10:38
  Kučerovi
  "veřejné" představení projektu

  Dobrý den,

  17.5 se má údajně představit projekt... prý veřejně???? To se ale nedá nazvat veřejným představením projektu, když se s projektem může soukromě seznámit a vyjádřit se k němu max. 45 lidí!!!!!!! Vypadá to opravdu, že je to jen pro vyvolené. Aby to bylo opravdu transparentní a veřejné, měl by mít přístup každý, kdo se s tímto projektem chce seznámit a mohl případně připomínkovat... tedy přesunout termín, aby na VEŘEJNÉ představení bylo umožněn přístup veřejnosti!


 • včera v 9:39
  Jaroslav Kyncl
  Veřejné představení - rezervace

  Dobrý den,
  souhlasím s panem Pojezdným. Nějakou rezervací se takto významné veřejné představení výstavby přece nedá řešit ! Prosím tedy zastupitele, aby našli jiné řešení, případně i jiný čas. Můžeme se třeba taky sejít někde venku, s respirátory, za dodržení hygienických opatření.
  J.Kyncl


 • včera v 9:19
  Tomáš Pojezný
  "PREMIUM QUALITY" TAH

  Pane Saide, hluboce smekám před Vaším tahem takto zamezit VEŘEJNÉMU PŘEDSTAVENÍ výstavby Nad paloukem. Nutností registrace termínu jste v mžiku odstranil obří procento lidí, kteří by se za normálních okolností přišli alespoň podívat, poslechnout si námitky či chválu od svých spoluobčanů a hlavně si na vše udělat vlastní názor. Netransparentní přihlašovací systém dává tušit, v jakém zastoupení diváků – pro a proti – budou jednotlivá představení probíhat. Stavební úřad bude nadmíru spokojený, že věc byla vskutku VEŘEJNĚ PŘEDSTAVENA s výsledkem, že negativní postoj vyjádřilo jen několik málo jedinců. Proč se ale schovávat za aktuální epidemiologickou situaci? Je to přece Vaše představení a tak ho můžete uspořádat třeba s omezením na 1 diváka. Vždyť se za to nestyďte! Kdybyste projekt chtěl opravdu veřejně představit, tak s ohledem na připravované rozvolňování, těch pár dnů poġ káte.

  Na obecní zastupitele chci tímto příspěvkem apelovat. Aby se zamysleli nad tím, zda jsou morálně (nikoliv legislativně) v pořádku s tím, že občanům Podolí byla za zástěrkou platné legislativy (nikoliv morálně) odebrána možnost OPRAVDU VEŘEJNÉ diskuze ohledně výstavby Nad paloukem. A aby si na to vzpomněli, až budou svým podpisem navždy zpečeťovat osud Podolí.

  Děkuji.
  Tomáš Pojezný


 • včera v 10:53
  Tomáš Pojezný
  Re: CENZURA???

  Dobrý den,

  z nějakého důvodu byl můj původní příspěvek ze dne 12. 5. 2021, 20:42 smazán a dnes ráno záhadně obnoven (s překlepem). Nejsem si vědom toho, že bych se nějakým způsobem provinil proti zde zavedeným pravidlům slušné diskuze. Nebyl jsem vulgární, nenapadal jsem soukromí osob, ani jsem na nikoho osobně neútočil a pod příspěvek jsem se podepsal.

  Na posledním veřejném zastupitelstvu převážná část vedení obce jasně ukázala, že o diskuzi s občany nemá sebemenší zájem. Ale mazání nevyhovujících (nikoliv nevhodných) příspěvků v prostoru veřejného diskuzního fóra, to už mi připadá příliš.

  Tomáš Pojezný


 • včera v 11:15
  Roman Vlasák
  Re: "PREMIUM QUALITY" TAH

  Vážený pane Pojezný,
  Váš příspěvek smazal webový automat, který ho vyhodnotil jako SPAM. Prověřením jsme zjistili, že SPAM není, proto byl obnoven v plném původním znění.

  Roman Vlasák, místostarosta


 • včera v 13:33
  Mario Hnilica
  Re: "PREMIUM QUALITY" TAH

  Pane Vlašáku, vazné tvrdíte, že příspěvek smazal webový automat, který ho vyhodnotil jako SPAM I když příspěvek tam visel přes noc? Trochu pomalý webový automat. Asi ten webový automat prvně musel přijít do práce a tvrdé rozhodoval jestli nechat příspěvek nebo smazat. ;-)


 • 11. 5. 2021 22:58
  Němcová
  Pískoviště na hřišti u sportovní haly

  Dobrý den pane starosto,
  o víkendu jsme byli s dětmi na hřišti u sportovní haly. Po odkrytí roztrháné plachty z pískoviště se v pískovišti nacházela černá kočka (vyskytuje se zde často), která zrovna vykonávala svoji potřebu do písku a kterou si po sobě pěkně zahrabala.
  Prosim, zda by bylo možné s novou plachtou, kterou údajně již má obec v plánu, vyměnit co nejdříve také kompletně písek v pískovišti. Přeci jen si tam hrají ty naše nejmenší děti a chodí sem i děti ze školky .
  Foto kočky v pískovišti Vám ráda zašlu na email.
  Můj druhý dotaz je ohledně možnosti umístění zrcadla v nové kolonce, který jsem dotazovala již před rokem. Znovu tak prosím, zda by bylo možné umístit zrcadlo v pravouhlé zatáčce v ulici, kde vzniklo nové parkovací místo. Do zatáčky OPRAVDU NENÍ vůbec VIDĚT a již několikrát se zde málem stalo neštěstí. Všichni tu máme malé děti, které zde jezdí na kolech, koloběžkach atd. a nemůžeme ovlivnit jízdu cizích lidí.
  Děkuji a doufám v kladné vyřízení.
  Němcová T.


 • 12. 5. 2021 12:06
  Roman Vlasák
  Re: Pískoviště na hřišti u sportovní haly

  Ahoj Terezo,
  síť na pískoviště je objednána z minulého týdne, původní někdo roztrhl - nyní ji má přepravce, počítám tedy, že asi zítra dorazí. Písek se letos bude také měnit.
  Dopravní zrcadlo nám dopravní projektanti neschválili - nemáme zde žádný výjezd ani boční uličku, navíc je zde povolená rychlost 20Km/h a pro pěší stojící na silnici se zrcadla nedávají.
  Za mě můžu doporučit obyvatelům dodržovat rychlost, nebát se řidičům doručovacích služeb připomenout to stejné a používat selský rozum - nehrát si za zatáčkou a naučit děti, že silnice není hřiště a mají se držet ve svém pruhu...
  Měl jsme za to, že jsme o tom už mluvili když jsme se potkali na ulici. Pokud to byl někdo jiný omlouvám se.


Novější 1 3 31 62 92

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

14. 5. Bonifác

Zítra: Žofie

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1513

Návštěvnost stránek

772412