Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 29. 8. 2020 18:35
  Ing. Pospíchal Miroslav
  Otázky do debaty o zástavbě Nad Paloukem

  Pane starosto, protože se nemohu zúčastnit debaty o zástavbě lokality Nad paloukem konané 31.8. 2020 , žádám Vás o zajištění odpovědí na mnou předložené otázky. Současně si dovolím Vám tyto otázky poslat mailem. Děkuji.

  Věc: Otázky na developera a zastupitele obce Podolí.

  Žádám o zodpovězení následujících otázek k projektu zástavby v lokalitě Nad Paloukem.

  Základní otázka pro zastupitele obce - v čem bude spočívat přínos zastavění lokality Nad Paloukem pro obec Podolí a její obyvatele.
  Bude ve smlouvě s developerem jednoznačně a s dostatečnými sankcemi vymezena odpovědnost společnosti Podolí Nad Paloukem, s.r.o. za způsobené případné škody.
  Bude se obec finančně podílet na tomto projektu a pokud ano jak.


  1. Kolik podobných projektů realizovala firma „PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o.“ zapsaná do obchodního rejstříku 8.6.2020 s majetkem 200 000,- Kč a předmětem podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
  2. V jakých projektech se zástupci firmy PODOLÍ NAD PALOUKEM s.r.o. zúčastnili realizace na ploše minimálně 9 ha. Jaké jsou reference na jejich činnost.
  3. Bude developer prodávat zasíťované parcely nebo bude i stavět domy.
  4. V čem spočívá „návaznost na stávající plochy bydlení“ (viz požadavek platného územního plánu obce), když se podle předložených studií jedná spíše o zcela samostatné sídliště.
  5. K charakteru zástavby a jejím případným změnám je nutno vzít v úvahu, že:
  „Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2008, č. j. 8 Ao 2/2008 – 151, nelze vydat územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem“.
  6. Zásobování vodou (vodovod je určen jako rozvod pitné vody a současně požární) – podle materiálů uvedených na stránkách obce bude po napojení dalších odběratelů nutno provést komplexní posouzení vodovodní sítě, jehož výstupem bude detailní doporučení pro dimenzování nových řadů a umístění nové automatické tlakové stanice ATS2 – bude tyto práce platit developer, pokud se bude stavět 48 , případně max. 50 rodinných domů? Doloží zda na tyto práce má prostředky?
  7. Požární otázky, protože vodovod kapacitně nestačí, je v návrhu nového územního plánu jako jedna z možností čerpat vodu z Říčky. Kdo zaplatí zajištění požární bezpečnosti, developer?
  8. U nové zástavby musí být provedeno kompletní zasíťování – prokázal developer, z jakých zdrojů bude všechny tyto práce sám hradit?
  9. Elektřina – síť NN je v současné době plně vyhovující (ne pro elektrické vytápění). Dle vyjádření technika EON je síť NN v současné době vytížena a v případě nové výstavby je nutno řešit i zajištění zdrojů elektrické energie (jen přepojení z venkovního vedení na zemní trvalo v Uličkách několik měsíců). „Stávající zástavba zůstane napájena ze stávajících venkovních trafostanic a zajištění nárůstu požadovaného výkonu bude řešeno provedením kompletní rekonstrukce těchto trafostanic" – prokázal developer, z jakých zdrojů bude všechny tyto práce sám hradit?
  10. Silnice a dopravní zátěž - lokalita Nad Paloukem je v těsné blízkosti dálnice D1 a současně je třeba předpokládat intenzivní stavební práce při rozšiřování dálnice. Již v současné době je počet vozidel k 60000 za 24 hodin. Protože postup a výsledky při všech měřeních hluku byl vždy stejný – vše je v normě a vyhovuje – je možné předpokládat, že protihluková opatření opět nebudou v dostatečné míře realizována a noví obyvatelé Podolí se nebudou obracet na developera, ale na obec. Vybuduje developer, při „neekonomickém počtu max. 50 rodinných domů, protihlukové stěny nebo val?
  Při zástavbě lokality do 50 rodinných domů, se dá předpokládat cca jedno až dvě auta na rodinný dům. Při zástavbě do 50 rodinných domů by měla být požadována garáž nebo garážové stání na pozemku majitele domu. V které části bude řešen typ, velikost a dispozice rodinných domů?
  Dopravní dostupnost - je nutno předpokládat, že v poměrně úzkých časových intervalech budou lidé odjíždět do zaměstnání, vozit děti do školky a školky a odpoledne se vracet. Dopravní napojení se předpokládá pravděpodobně okolo hřbitova prodloužením ulice Hřbitovní, dále z ulice Palouk ?? a z druhé strany napojením ulice Uličky nebo ulicí Nad Výhonem. Uličky jsou velmi těžko průjezdné již nyní a míjení aut v ulici Nad Výhonem je těžko představitelné. Jak bude dopravní napojení skutečně řešeno? Napojí developer sídliště Nad Paloukem na západ, tj. do Slatiny.
  11. Škola a školka - podle dostupných informací škola kapacitně vyhovuje, ale školka je i při kapacitě 80 dětí stále naplněna. Otázka je tedy, zda obec postaví další patro školky nebo školku novou, a hlavně jak se bude developer na této akci finančně podílet.
  12. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.) souhlas orgánu ochrany přírody.
  BPEJ půdy, která má být zastavěna je 2.11.10 – spadá tedy z hlediska ochrany do třídy, která je definována jako II. třída ochrany – tj. zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely.
  Doufám, že zastupitelé vysvětlí, z jakého důvodu se má orná půda přeměnit ve stavební místa když v Podolí k tomu není žádný důvod i s ohledem na vyjádření Ministerstva životního prostředí, které žádalo vyřazení lokality Z2 ze stávajícího UPO.
  12. Dispozice a varianty – jediná dosud platná varianta je 3 –
  a. var. 3 předpokládá např., že z celkové rozlohy lokality 98113 m2 obec Podolí vykoupí 42004m2 . Z jakého důvodu obec podporuje tuto výstavbu, když nemá prostředky na zajištění provozu stávající obce.
  b. žádná z variant vůbec neuvažuje ochranné pásmo hřbitova a podle katastru není pozemek na rozšíření hřbitova obecní. Jak je to tedy?
  c. všechny varianty předpokládají dopravní napojení z Uliček nebo ulicí Nad Výhonem. Tato úvaha je nesmyslná, Uličky jsou těžko průjezdné již dnes a ulice Nad Výhonem nemůže vyhovovat. Zajistí developer napojení na západ, podle požadavku obce, tj. do Slatiny.

  13. Vyjádření k požadavkům obce (na stránkách obce označeno jako „přípis“):
  a. bod 2 – rozložení do 6 etap – kolik let stavebních prací hluku a prachu budeme snášet.
  b. bod 3 – podmínka nesplněna - 50 domů je neekonomických, tuto záležitost by každý řešil, než se pustí do realizace projektu. Ekonomická situace na trhu je pouze věcí developera a ne obyvatel obce.
  c. bod 6 – podmínka nesplněna – nová zástavba nenavazuje na stávající zástavbu a v podstatě vytváří sídliště na okraji vesnice.
  d. bod 7 – podmínka nesplněna – nemůže splnit z důvodů „požadavku trhu“. Opět to není věcí občanů, které podmínky trhu opravdu nezajímají.
  e. bod 9 – podmínka nesplněna – musí být součástí každé předložené varianty.
  f. bod 11 – podmínka nesplněna – opět musí být součástí každé předložené varianty. To, že doloží vyjádření „orgánů“ nic neříká o vlivu na život v obci.
  g. bod 15 – podmínka nesplněna – přístup od západu, tj. ze Slatiny, není uveden ani v jedné variantě.
  h. bod 17 – podmínka nesplněna – všechny předložené varianty významně negativně dlouhodobě ovlivní život minimálně v lokalitě Uličky. Současně dojde ke znehodnocení parcel mezi Malou Uličkou a zastavovanou lokalitou, které doposud mohly výhledově sloužit jako stavební místa s přímou vazbou na současnou zástavbu v ulici Uličky.

  Pro pana Mgr. Saida – Vaše poslední věta panu starostovi, uvedená v dokumentu nazvaném „přípis“ má být výhružka?  V Podolí 29.8.2020 Ing. Miroslav Pospíchal, CSc.

  Podolí 68
  664 03 Podolí


 • 29. 8. 2020 17:13
  Ing. Simona Lorencová
  Zástavba Nad paloukem

  Vážený pane starosto,
  Pozorně jsem si přečetla zveřejněné dokumenty a dovolím si položit Vám otázku, zda byly řádně a úplně zjišťovány dopady plánované výstavby na současné obyvatele, resp. na podmínky života v obci, a pokud ano, tak se ptám na výsledek.
  Mám za to, že většinu současných obyvatele obce až tak nezajímá, jakým způsobem bude výsledek stavebního záměru vypadat v daném satelitu, zda budou zelené nebo fialové střechy atd., ale jde nám o to, aby se nezhoršilo životní prostředí a alespoň se nezhoršily současné podmínky života v obci.
  Zásadní problém vidím v absenci řešení dopravní obslužnosti obce. Podle mého názoru bylo chybou již zřízení parkovacích ploch (z hlediska ochrany životního prostředí pochybné kvality) pro návštěvníky sportovišť uvnitř obce, protože tím došlo k zavlečení naprosto zbytné dopravy do centra obce. Je obecně známo, že již dnes nelze bez problémů přejít silnici v oblasti náměstí, kde je škola, školka, kostel, prodejna, dům s chráněným bydlením atd. Pro bezpečnost chodců nejsou v obci dosud vytvořeny odpovídající podmínky – nejsou zřízeny v dostatečné míře bezpečné přechody, zpomalovače ani žádná jiná opatření. Frekvence aut je již nyní vysoká, v případě zastavení dálnice lze situaci nazvat neúnosnou. V nebezpečí jsou zejména děti a staří lidé, ale i my všichni. A situace se nezlepší ani plánovanou úpravou náměstí, protože k vyvedení dopravy mimo obec asi nelze najít schůdné řešení.
  Pokud bude realizována navrhovaná silně naddimenzovaná zástavba bez řádného a promyšleného napojení této lokality, zvýší se dopravní zátěž nejen na hlavní komunikační ose obce, ale i na kruhových objezdech u Podolí a u Slatiny a na státní silnici II/430 dalšími min. 150 automobily ráno i večer, a nebude možné se z obce dostat ani v obci přejít silnici.
  Developer (a je zcela bezvýznamné, zda se jedná o občana Podolí či nikoliv) v předložených studiích zástavby výše uvedené neřeší. Nezpochybňuji právo vlastníka vytěžit maximální zisk ze svého majetku, protože to je skutečným a legitimním cílem celé akce, ale nemělo by to být na úkor stávajících několika stovek občanů Podolí. Pozemky byly vykoupeny poté, co byla schválena studie řešící 50 RD, takže developer věděl přesně, do čeho jde.
  Obecní zastupitelstvo v souladu s obecně platnými právními předpisy by mělo zájmy podolských občanů chránit – není to tedy na vůli nebo osobním zájmu jednotlivce, ale zákonnou povinností. Zodpovědné by bylo, aby byl rozsah záměru zachován dle schválených dokumentů nebo podpořen ze strany obce až tehdy, pokud bude dosaženo většinového koncensu občanů. Pokud tomu tak nebude, nepochybně budou nadále vznikat různá podezření týkající se upřednostňování osobních zájmů.
  Podmínky, které jste předali developerovi, považuji za poněkud chaotické, protože podstatné věci jste řešili nekonkrétními požadavky („posouzení dopravní kapacity“ – počet aut lze odhadnout s poměrnou přesností, to nemusí developer posuzovat. Měl být vznesen požadavek, aby byl ve studii navržen a projednán systém dopravního napojení lokality tak, aby nedošlo ke zvýšení zatížení dopravou v obci – což ale při takovém rozsahu záměru není reálné. Mohly však být zvažovány, a s odpovědnými úřady developerem projednány, jiné způsoby napojení lokality.)
  Jaký tedy budou mít současní občané Podolí skutečný prospěch z prosazované masívní zástavby, se kterou ani orgán ochrany životního prostředí vzhledem k jejímu přemrštěnému rozsahu nesouhlasí, jak jste naznačil na jednání, kterého jsem se zúčastnila?
  Děkuji.
  Simona Lorencová


 • 29. 8. 2020 16:09
  Iveta Vlachová
  Veřejná diskuze a jiné


  Dobrý den pane starosto.

  Neočekávám od Vás, že jste odborník na stavební právo. Já také ne. Spíše bych čekala, že po letech ve funkci starosty obce, která pod Vaším vedením byla již několikrát jako investor stavebních záměrů, jste se tak nějak naučil stavební zákon. A nebo si necháte dobře poradit ještě před tím, než něco co Vás zrovna napadne vypustíte ven.

  Píšete, že jste vycházel z práce Mgr. Huneše. Tak jsem si ji pečlivě přečetla. Nenašla jsem tam nic, co jste zde 19.8.2020 zveřejnil.
  Můžete mi přesně dát odkazy na místa, ze kterých jste čerpal ?
  Mgr. Huneš se hypoteticky vyjadřuje o přijetí nové studie developera, nicméně vzápětí uvádí, že by pro stavební úřad bylo velmi obtížné zdůvodnit přijetí nové územní studie, když máme platnou z roku 2012. Dále nic o úhradě škody neuvádí. Snad jen, kdyby jsme měnili územní plán. I tam Vás odkazuje na další hlubší rozbor. Ale my ÚP kvůli lokalitě Br2 neměníme, že ?

  Veřejná diskuze.
  Škoda, že jste zastupitelům a posléze i např. mně neřekl, že ke svolání veřejné diskuze zastupitelů a občanů je potřeba úřední žádost datovkou nebo kolkovaná žádost. Učinila bych tak.
  Pokud vidíte IMPULS k dalšímu jednání v JEDNOSTRANNÉ právnické show 2 nebo i snad více renomovaných AK, jsem Vaším přístupem hluboce zklamána. Aspoň vím, na které straně stojíte. Na straně obce patrně ne.

  Nenacházím v dopise AK FrankBold ani ve Vaší pozitivně laděné pozvánce přesný účel setkání, resp. k jakému účelu se jednání svolává a co má být jeho výsledkem.
  Zda se jedná o NEFORMÁLNÍ představení zveřejněných 3 nezávazných studií nebo se bude řešit nová studie (kterou neznáme vůbec a uvidíme poprvé), kterou chce developer nahradit současnou platnou územní studii, či snad představení platné územní studie z roku 2012 ?
  Zda je tato schůze zcela neformání a nikoho k ničemu nezavazující ? (pozn.: měla by být čistě neformální a nikoho k ničemu nezavazovat a ani nemůže nahradit ústní jednání při příp.správním řízení pro správní orgán, stavební úřad při umisťováníí stavebního záměru).

  Sekce na webu obce.
  Bude mít opravdový význam, až do ní budete vkládat vše. Ne jenom, to co se hodí Vám.
  Kde jsou zápisy z jednotlivých schůzek s developerem ? Hledala jsem v zápisech ze zastupitelstva obce 2 roky zpět zmínku o tom, že se na obec obrátil developer s nějakým záměremv Br2. Nic. Tak prosím o první kontaktní dopis. A ty další. Má-li toto celé být tzv.transparetní, musíte vkládat vše. Samozřejmě v souladu s GDPR.
  Hledám i marně kalkulaci finančního přínosu pro obec, kterou jste poskytl zastupitelům od developera. Občanům již nikoliv. Odborná veřejnost by jistě byla ráda za tuto kalkulaci. Majetek pro obec ve výši 100 milionů.

  Memorandum 2.9.2020
  O jakém memorandu to developer i AK Frank Bold hovoří ? Uvádí, že 2.9.2020 má zastupitelstvo rozhodnout a podepsat memorandum. Bude veřejně přístupné ?

  Rodinné domy a bytové jednotky.
  Naše současná územní studie hovoří o 48 domech. 1 RD = 1 bytová jednotka. Muselo by v územní studii být uvedeno, že v 1 RD mohou být 2 až 3 bj (max. 3 umožňuje StZ, tak aby byla splněna definice RD).
  Zásadní je několik faktorů.
  Počet osob v bytech byl zrušen v roce 1992, nyní se stanovuje obecně a vychází z odkazu ČSN 73 4301 - obytné budovy, počet lůžek v bytové jednotce, pro nás RD. Jednoduše. Vychází z m2 a počtu lůžek v RD a místností , kde může lůžko být umístěno (ne kuchyň, koupelna, techn.místost apod.). Podle počtu lůžek v místnosti musí mít tato místnost stanovenou minimální plochu m2. Pak v RD o X m2 můžeme vypočítat kolik bude asi ložnic či pokojů, kam můžeme umístit lůžko. Mimo tuto normu na tuto skutečnost poukazuje i vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
  Dále je velmi důležitý počet parkovacích míst v dané lokalitě-. A naše územní studie (str. 5,6) vychází v počtu parkovacích míst 1 RD = 1 byt.jednotka.
  Aby jsme dosáhli , jak Vy uvádíte nekontrolovatelnému počtu osob v lokalitě, museli bychom změnit územní studii. Ale proč by jsme to dělali, že ?

  S pozdravem
  Iveta Vlachová

 • 26. 8. 2020 19:11
  Mario Hnilica
  Postup Podolských projektů

  Vážení občané,

  Všimli jste si, že scénář v případě kontraverzních projektů je v Podolí vždy stejný?

  1. Prvně se kontroverzní projekt utají. (Co kdyby se to ti občané dozvěděli? Mohli by mít námitky a mohlo by to projekt zadupat v zárodku!)
  2. Projekt jede plnou parou vpřed! Starosta “zastřeší“ projekt. (Pro podnikatele je to vždycky výhodné mít politickou podporu, a v našem prostředí politická podpora dává projektu ten správný imprimatur bud‘ nekompetentnosti nebo korupce.)
  3. Pohroma! Nepopulární projekt je prozrazen. (Minutu před dvanáctou.)
  4. Zběsilé jednání p. starosty, aby se projekt zachránil. Zoufalá snaha opozice, aby se vůbec dozvěděli, co se děje a sdělilo se to občanům.
  5. Občané jsou zděšení.
  6. Media se dozví, že se zase něco divného děje v Podolí. (Starosta začne dostávat nepohodlné dotazy od reportérů.)
  7. PR nastupuje do boje. V tomto případě se p. starosta a developer budou pokoušet přesvědčit občany a zastupitelstvo, že černá je bílá, bílá je černá, nebo dokonce zelená. Tedy, že když se změní územní plán, aby developer místo povolených 48 si mohl postavit 120 baráku, tak že to je vlastně výhra pro Podolí. Bude zajímavé vidět, jak se pan starosta bude pokoušet pacifikovat rozhořčené občany, kteří dávají jasně najevo, že si nepřejí masívní zástavbu (Voliči i nedávno vyplnili dotazník, ale ten se může klidně ignorovat…) a developera, co má touhu, proti stávajícímu územnímu planu, postavit 120 domů. (Platný uzemni plán a územní studie vidí jako optimální pro výstavbu Nad Paloukem 48 domů).
  8. Beseda! Zábava pro celou rodinu: očekávejte show, výlety do exotických lokalit a možná i občerstvení.
  9. Sturm und Drang. Vyhrožovaní od starosty o “katastrofálních následcích,“ jestli projekt nebude schválen CO NEJDŘÍVE! Vyhrůžky od developera, že uteče a prodá “bílého slona“ (pozemky) konkurenci. A PAK TEPRVE BUDEME VIDET!
  10. Řešení. Řešení je na Vás, Podoláci. Zastupitelé i starosta jsou Vaší sousedé, a tak by měli vědět, co si vy myslíte. A konečně, je dobré si znovu ujasnit, že Vy šéfujete jim a ne oni Vám! A tak by měli vědět, co si Vy myslíte a co chcete. Tak přijďte na PR happening a na zastupitelstvo. Mailujte starostu a radnici. Určitě budou velmi šťastní, když jim řeknete, co si myslíte.

  Otázka pro občany Podolí: Baví vás tento cirkus absolvovat každých par let? Co kdyby se konečně řešili problémy, jako rozpadající chodníky, ostudné náměstí, nedostačující parkovací místa, projíždějící bus 55, který nezastaví, atd., atd. místo těchto kauz?


 • 24. 8. 2020 18:48
  Flekač
  Družina a jídelna

  Dobrý den, obracím se na obec jako na zřizovatele školy, družina a školní jídelny.

  1. Muže mi někdo důvod, proč 1.9. nefunguje školní družina v běžném režimu?
  Úterý 1.9. je běžný školní den a není důvod, aby měla družina zavřeno. Lidé chodí normálně do práce a žádné tábory a jiné možnosti umístění dětí nefungují!

  2. Z jakého důvodu je potřeba ve školní jídelně podávat neustále papírové přihlášky, když je v dnešní době spousta jiných možností přihlášení. Pokud tedy je potřeba trvat na předpotopním způsobu registrace dítěte do jídelny, proč je čas registrace od 6:30 do 15:00, když v tuto dobu jsou lidé v práci. To je problém na tuto akci zůstat v jídelně déle a přihlášky tedy přijímat třeba do 18:00???

  3. Proč se 1.září nevaří pro děti, když se stejně vaří pro cizí strávníky!!!???

  Děkuji mockrát za odpověď!!!


 • 25. 8. 2020 11:57
  Vítězslav Eliáš
  Re: Družina a jídelna

  Dobrý den pane Flekači.
  Zřizovatel ZŠ a MŠ Podolí, tedy obec Podolí, nerozhoduje o provozních záležitostech školy. Jsou to vnitřní záležitosti této organizace, kterou řídí paní ředitelka. Ta Vám také na uvedené dotazy odpoví.
  Děkuji a přeji hezký den.
  Vítězslav Eliáš, starosta


 • 25. 8. 2020 14:49
  Jana Pytelová
  Re: Družina a jídelna

  Dobrý den pane Flekači.
  Pan starosta mne informoval o Vašem dotazu v této rubrice. Děkuji za podněty k zamyšlení. Zatím vždy zahájení školního roku probíhalo stejným způsobem, jako letos.
  S pozdravem
  Jana Pytelová


 • 25. 8. 2020 17:28
  Flekač
  Re: Družina a jídelna

  Dobrý den, děkuji mockrát za reakci, nicméně jsem se stále nedozvěděl, proč nejede ta družina?


 • 24. 8. 2020 12:46
  Vítězslav Eliáš
  LOKALITA NAD PALOUKEM - VEŘEJNÁ DISKUSE

  Vážení občané,
  V pátek se na mě obrátil dopisem právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold, s žádostí o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby v obci Podolí v lokalitě Nad Paloukem. I na základě diskuse na obecních stránkách a volání mnoha diskutujících po takové veřejné besedě, této iniciativě rád vycházím vstříc a stanovuji termín konání veřejné besedy na pondělí 31. 8. 2020 v 17 hod ve společenské místnosti DPS. Všechny, kteří se o tento problém zajímají, tímto zvu k účasti.
  Pro možnost seznámení se všemi dostupnými podklady týkajících se zástavby jsme na webových stránkách obce zřídili samostatnou stránku LOKALITA NAD PALOUKEM. Najdete ji na úvodní straně tímto postupem: Občan a obec - Co se děje v obci - LOKALITA NAD PALOUKEM.
  Budeme rádi za vaše podněty na její doplnění.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 24. 8. 2020 12:38
  Vítězslav Eliáš
  Zástavba lokality Nad Paloukem

  Vážená paní Vlachová, vážená paní Nippertová.
  Děkuji za vaše názory. Já sám nejsem odborníkem na stavební právo, a proto si obec nechala připravit právní rozbor renomované právní kanceláře. Z tohoto rozboru ve svých odpovědích vycházím. Schůzku dne 31.8. svolávám na vyžádáni právního zástupce developera, AK Frank Bold. Jejich žádost o veřejnou besedu, navíc pod vedením další vysoce renomované právní kanceláře v oblasti stavebního práva, je přesně tím novým impulsem, který vítám. Všechny občany, kteří se o tento problém zajímají, opakovaně zvu na tuto veřejnou besedu, která se bude konat dne 31.8.2020 od 17 hod ve společenské místnosti DPS.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 22. 8. 2020 17:36
  Iveta Vlachová
  CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY


  Dobrý den pane starosto.

  Ano, máte pravdu. Nerozumíme si. Veřejnou diskuzi s občany k výstavbě v lokalitě Br2 jste na návrhy zastupitelů odmítal (nejdříve mimo veřejnou sféru, později i zde), na můj návrh , aby ji svolali zastupitelé jste odpovídal Vy, přesto že jsem Vás neoslovila.
  A i zde jste se vyjádřil, že v ní nevidíte smysl dokud není o čem jednat, veřejnost nezná poklady apod. A ejhle najednou zcela náhodně Vás osloví právní zástupce investora a Vy jásáte a stanovujte termín veřejné diskuze.

  Nicméně bych Vás ráda požádala o několik drobností.

  Prosím, přestaňte se "otírat" o práci zastupitelů a členů komisí . Všech, nejen opozičních. Oni svoji práci odvádějí jak nejlépe umí.
  Nezapomínejte, že nejvyšším orgán v obci je právě zastupitelstvo.
  Oni narozdíl od Vás a místostarosty chodí denně do svých zaměstnání a volný čas věnují teprve potom práci pro obec. Bylo moc fajn, kdyby jste se obci věnoval s takovým nasazením jako se např.nyní věnujete práci pro soukromý subjekt.
  Kdy naposledy jste pěšky prošel celou obec, kdy jste si prohlédl stav obecních budov, zeleně, chodníků, uschlý park apod. ?
  Dále bych poprosila, přestaňte veřejně šířit lživé informace a nepravdy, děláte to opakovaně, ústně i písemně. Nemyslím si, že je to neúmyslné.
  Nevyvolávejte v občanech pocit strachu, obav a nejistot, zejména, že nám tu něco hrozí, že budeme někomu něco platit apod. Ne nyní v době pandémie, kdy psychika některých lidí velmi trpí. Odkazuji Vás na paragraf 357 odst.1 trestního zákona č. 40/2009 Sb.


  K Vašemu vyjádření na moji výzvu zastupitelům:

  Musím přiznat jsem hodně překvapená Vaší elementární neznalostí zákonů po 10-ti letech ve funkci starosty a tuším 2 letech místostarostování.

  Zcela jasně říká par. 103 odst 4 písm.e), zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích - starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, tedy musí řádně informovat občany o krocích a činnosti obce a to např. i z hlediska projednávání stavebních záměrů s potencionálním stavebníkem, nevnášet osobní domněnky a nepravdy do diskuze s občany, vyjadřuje-li se jako starosta a nikoliv jako občan.

  Nemáte pravdu. Investor sice může zahájt územní řízení (ne stavební řízení!!!) podle paragrafu 84 stavebního zákona podáním žádosti ke stavebnímu úřadu , ale již nesplní na něj kladené podmínky pro získání územního rozhodnutí, protože nepředloží požadované přílohy ve smyslu par 86 StZ. Jedním z nich jsou platné uzavřené smlouvy s obcí. Zejména smlouva plánovací. Atu schvaluje zastupitelstvo.

  Obec, jak jistě víte, je neopominutelným účastníkem již územního řízení, par. 85 odst. 1 písm.b) StZ.
  Budeme tedy vědět úplně všechno.
  Není pravda, že se zastupitelů, tj. obce nebude nikdo ptát nebo nebude mít obec možnost uplatnit námitky. Obec si navíc smluvně může zajistit podmínky realizace celého stavebního záměru. A smlouva věřte nebo ne je opravdu nutná, bez ní stavební úřad vůbec nic neprojedná a řízení zastaví, par. 88 StZ.
  V plánovací smlouvě si stanovuje obec kauci pro případ, že stavební záměr žadatel nedokončí, např. pozemky po získání stavebního povolení prodá, v případě nerealizace např. smluvní pokuty, ručení apod. , dojedná napojení infrastruktury, záruční lhůty, přebrání přípojek do péče, ....cokoliv co obec napadne.

  OBEC NENÍ VAZALEM DEVELOPERU, nemá tedy ani povinnost uzavírat smlouvy pro ni nevýhodné.
  SMLOUVA BY NEMĚLA BÝT UTAJOVANÁ právě proto, aby z ní neplynula nevýhodnost pro obec. Měla by být před projednání veřejně dostupná.

  Jak jste došel k počtu obyvatel 700 ? Sídlišti ? Máte snad nějaké tajné informace ?

  To, že si někdo koupí pozemky, které jsou v územním plánu obce vhodné pro výstavbu, neznamená, že na nich může stavět, o tom rozhoduje stavební úřad a teprve poté se z nich stanou stavební pozemky.
  Nikdo nikoho nenutí nic kupovat. Podnikatelské riziko nese vždy ten, kdo pozemky kupuje, nikoliv občan nebo obec.

  To, že obec někomu něco zakáže a vystaví se riziku úhrady škody ? No to snad nemyslíte ani vážně ?
  Obec nic nezakazuje, zakazuje stavební úřad jako nezávislý správní orgán. Obec do rozhodování stavebního úřad nemá možnost zasahovat. Znovu Vám píši, obec je neopomenutelným účastníkem řízení, v řízení podává námitky, uzavírá a to zdůrazňuji povinné smlouvy se stavebníkem.
  Obec nemůže být žalovanou stranou, žaluje se správní orgán (stavební úřad). Poškozený se tak domáhá případné škody u státu a nikoliv u obce.
  Pokud je mi známo, obec žádnou smlouvu s investorem neuzavřela, ani smlouvu o výstavbě, tudíž nemůže investor nic nárokovat.
  Uzavřela li obec nějakou takovou smlouvu, pak ji zveřejněte a developer pak může hnát k zodpovědnosti tu osobu, která ji uzavřela, event. hnát k zodpovědnosti toho, kdo mu ústně přislíbil jistotu výstavby.

  Vaše kalkulace finančního přínosu pro obec jsou naprosto mylné. Nemůžete počítat kolik dostaneme na občana peněz. Jednak nikoho nemůžeme nutit k trvalému pobytu, a budou li bytové jednotky např. taky jako nájemní, ani to nejde.
  Navíc nikdo s žádné samosprávy nemá smluvně zavázaný stát, že mu bude dávat to, co dostáváme. Tedy výnos finančního přínosu pro obec je pouhá konspirace čísel.
  Ano, převedením do majetku obce např. sitě, získáme majetek , ale taky nám vznikne další výdaj s údržbou sítí, a takto lze napadnout cokoliv.
  Tedy spíš než na ekonomický přínos by jsme se měli zaměřit na to kde a jak budeme žít, jak vracíme předkům to co pro nás udělali, jak budou žít další generace, jak se chováme k přírodě.
  Tady se rozhodnout, že vzdáme života na vesnici a budeme bydlet za pár let v městské části Brna. Podívejte se kam plánuje výstavbu Líšeň, naše záměry - pozemky pro Globus, plán města Brna na obchvat Slatiny, rozšíření D1 ....

  Závěrem.
  Ze všechno nejdůležitějsí je přístup k tomu celému našich zastupitelů, kteří jsou nám ze svých rozhodování odpovědní a mají stejně jako starosta povinnost nás informovat.
  Na základě nám poskytnutých informací by měli brát ohledy na naše přání a podle nich jednat.

  Krásný den.
  Iveta Vlachová

 • 22. 8. 2020 16:00
  Lucie Nippertová
  Reakce na příspěvek pana starosty

  Dobrý den,

  Jako členka stavební komise se v tomto roce účastním všech mně známých jednání ohledně lokality Nad paloukem. Proto cítím povinnost se vyjádřit k poslednímu příspěvku pana starosty pod zprávou p. Vlachové, protože v něm bohužel nacházím velmi zavádějící až nepravdivé informace a neexistující souvislosti.


  * Informování veřejnosti *


  Nutnosti informování veřejnosti opakovaně nadnáší zastupitelka p. Hnilicová. Na pracovní schůzce toto pondělí 17.8.2020 se k jejímu apelu přidali i někteří členové komisí a přítomní zastupitelé také souhlasili. Po rozpravě vyvstalo několik možností, jak občany Podolí informovat, sekce na webu byla jedna z nich. Doufám, že vznikne co nejrychleji a považuji to za dobrý nápad.


  * Platná územní studie *


  Informace jsou dle mého podány chaoticky a vedou k mylným závěrům. Zde fakta:

  > Existuje platná územní studie, která byla vypracována v roce 2012 jako zpřesnění změny územního plánu z téhož roku. V této územní studii se hovoří o 48 domech, které jsou však vzhledem k velikosti lokality na poměrně velkých pozemcích. Jelikož studie omezuje zastavěnost pozemku na maximálně 25%, mohou zde kvůli velikosti pozemků vzniknout poměrně velké domy. Je tedy jistá možnost, že případný developer by v jednom domě mohl udělat až 3 bytové jednotky (to je limit pro rodinný dům dle zákona). Počet b.j. bohužel není omezen ani v územním plánu, ani v platné studii.
  Vždy to však budou muset být rodinné domy, tj. nízkopodlažní zástavba, jejichž charakter studie i územní plán určují limitem jednoho nadzemního podlaží a podkroví, se šikmou střechou.
  Tedy opravdu zde nevznikne „sídliště“. I pokud by došlo ke kolaudaci více b.j., v jedné by muselo bydlet 5 lidí, aby došlo k nárůstu 700 obyvatel. Toto číslo tedy považuju za nadsazené. Také není možné konstatovat, že se „nikdo z obyvatel nestane podolským občanem“. Toto prohlášení postrádá jakoukoli faktickou oporu a stejný scénář by mohl nastat v případě jakékoli studie.

  > Jakýkoli developer může zahájit územní řízení s jakoukoli studií. Developer se nemusí obce na nic ptát. Obec se ale vždy oficiálně vyjadřuje, protože je účastník územního řízení. Může tedy podávat námitky a připomínkovat a stavební úřad na tyto podněty musí reagovat.


  * Další citace *


  „Většina variant pana Saida řeší všechna výše popsaná rizika“

  Developer předložil 3.8.2020 tři varianty. Dvě z nich jsou prakticky totožné a v zásadě nezměněné oproti původní, předložené v květnu, třetí je prakticky totožná s platnou územní studií z r. 2012, s rozdílem, že je v ní domů 60 (ne 48). Pan starosta popsal ze svého úhlu pohledu tato rizika platné územní studie:

  Obava z velkého počtu bytových jednotek.
  > Ve všech třech developerem předložených variantách jsou domy, které by svoji velikostí mohly být rozděleny na více bytových jednotek. Počet bytových jednotek není v žádné z nich specifikován.
  > Není tedy pravda, že předložené varianty řeší obavu z velkého počtu bytových jednotek. V žádném případě netvrdím, že developer chce ve svých variantách tolik b.j. zařizovat. Pouze poukazuji na to, že prohlášení pana starosty je zavádějící.

  Obava ze 700 nových obyvatel.
  > Počet obyvatel bude vždy jen orientační, s tímto číslem nelze operovat. Nejdůležitější číslo je momentálně počet bytových jednotek.

  Obava, že nikdo z nových obyvatel se nestane podolským občanem.
  > Žádný developer není schopen zajistit, aby se noví obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu. Toto teoretické riziko tedy může nastat u jakékoli varianty zastavění. Předložené varianty tudíž toto riziko neřeší, ani nemohou řešit.


  „P. Said předložil variantu, která odpovídá platné územní studii a umožňuje okamžitě zahájit stavební řízení jemu nebo komukoliv, komu případně projekt prodá. Se všemi riziky uvedenými výše.“

  > Pan starosta zřejmě myslí již zmíněnou variantu tři. Ta ale neodpovídá platné územní studii, protože je zde o 12 domů víc. Stavební řízení, či spíše přesněji územní řízení, může začít kdokoli, kdo je vlastníkem pozemků, s jakoukoli variantou. Zatím neexistuje žádné potvrzení toho, že by jakákoli varianta dostala „povolení ke stavbě“. K tomuto bodu vede vždy delší cesta, během které, jak jsem už psala, se obec vždy závazně a oficiálně vyjadřuje a stavební úřad se těmito připomínkami musí zabývat! Toto prohlášení se mi tak zdá opět zkreslené a nejasně podané.


  „…ve chvíli, kdy zastupitelstvo pověří pana Saida vypracováním nové studie, protože podle stávající může stavět bez toho, aby s obcí či občany, jakkoliv diskutoval.“

  > Opakuji. Kdokoli, kdo je vlastníkem pozemků a má zájem tam stavět (developer, momentálně p. Said) může stavět bez toho, aby s obcí či občany jakkoli diskutoval. Diskutovat s obcí a občany není povinnost developera. Jeho povinnost je vypracovat dokumentaci dle vyhlášek a zákonů a s ní na stavebním úřadě zažádat o územní rozhodnutí a následně o stavební povolení. V procesu územního rozhodování je obec vždy účastníkem, závazně se vyjadřuje, námitkuje a připomínkuje, a stavební úřad na to musí brát zřetel (tzn. námitky vyvrátit a neuznat, nebo potvrdit a uznat).


  „P. Said opakovaně vyhlásil ochotu k jednání s obcí.“

  > Ano, developer opakovaně prohlašuje svoji ochotu k jednání s obcí, bohužel ji již nenaplňuje skutky: zastupitelstvo jej již pověřilo k vypracování nové studie, on tak však doposud neučinil.


  „...je reálné riziko, že projekt prodá jinému developerovi, který s obcí nebude už vůbec nijak spojen.“

  > Vzhledem k neochotě p. Saida reagovat na připomínky zastupitelstva nevidím žádnou výhodu v tom, že je s obcí spojen. Je to tudíž od pana starosty nerelevantní argument, stejně jako informace, že je „pan Said podolským rodákem a staví si svůj vlastní dům pro svou rodinu“. Argumenty, které by nás občany mohly přesvědčit o tom, že bychom měli být rádi, že zde chce stavět zrovna on, by mohly znít například „naslouchá, co zastupitelstvo říká, již nabídl dvě další možnosti zástavby reflektující předložené požadavky“ nebo „snaží se přijít na řešení, které by bylo vyhovující pro něj i pro obec“. Bohužel ani jedno se říct nedá.


  „obec má možnost zakázat stavbu i v rozporu se zákonem…“

  Přiznám se, že ačkoli jsem dosud byla přítomná u všech mně známých pracovních schůzek, nevím, co přesně tímto pan starosta myslí. Mám přehled o právních nástrojích v územním plánování, ani jeden bych však nemohla popsat těmito slovy. Považovala bych za šťastnější, pokud by se o takových věcech mluvilo konkrétně.
  Navíc mám za to, že nikdo nerozporuje právo developera stavět v lokalitě Nad paloukem. Je vymezená územním plánem z r.2006, upřesněná změnou územního plánu z r.2012. Oba tyto dokumenty obec „schválila“. Developer zde tedy může zcela legitimně plánovat výstavbu. Jde "pouze" o to, jakou tato zástavba bude mít podobu a parametry.

  ----------------------------------

  Pan starosta opakovaně píše, že p. Said je ochoten jednat, a že čeká na podněty zastupitelstva, a že zastupitelstvo musí nyní rozhodnout o dalším postupu. Dovoluji si stručně upřesnit dosavadní časovou osu:

  Leden 2020
  Starosta svolává první schůzku developera, architekta, stavební komise a některých členů zastupitelstva. Developer zde neprezentuje žádné konkrétní informace ani podklady. Ze strany obce zaznívají náměty k přemýšlení a obecná doporučení. Schůzka končí ze strany developera i pana starosty ujištěním, že bude následovat množství pracovních schůzek nad koncepty, na kterých se výsledná podoba zástavby bude ladit.

  Květen-červen 2020
  Na pracovní schůzce 25. 5. 2020 developer s architektem předkládají svůj do detailu rozpracovaný názor a plán na zastavění území. Přítomno zastupitelstvo a komise stavební a životního prostředí. Dle mých informací viděli zastupitelé i obě komise plán a představu developera o území poprvé v životě o pár dnů předem v příloze emailu. Na schůzce padá hodně podnětů, dotazů a připomínek. Po dlouhých hodinách (detaily nyní vynechám) jednání končí s tím, že obec není s předloženým návrhem studie ztotožněná a sestaví konkrétní připomínky, které předá developerovi. Ten souhlasí, že na ně vezme zřetel, pokusí se obci vyjít vstříc a bude na ně reagovat

  1. 6. 2020 se setkává zastupitelstvo spolu s oběma komisemi. Po dlouhých debatách se všichni přítomní shodují na tom, že podoba studie předložená developerem je nepřijatelná. Následuje sepisování připomínek. Všichni přítomní s vyslovenými připomínkami souhlasí. (Seznam zveřejněn zde na fóru, viz příspěvek pana starosty ze dne 15.6.2020.)

  Srpen 2020
  3. 8. 2020, po měsíci, kdy developer nekomunikoval se zastupitelstvem ani s komisemi (dle mých informací) je svolána pracovní schůzka zastupitelů a komisí, kde developer s architektem představují tři "nové" varianty. Varianta 1 a 2 jsou prakticky totožné a od původní verze se liší pouze v detailech. Varianta 3 je původní územní studie z r. 2012, ve které je o 12 domů více. Developer zde také oznamuje, že podal žádost o stanovisko odboru územního plánování, aby posléze mohl podat žádost o územní rozhodnutí - to vše s variantou 3.
  Na tuto schůzku byl pozván také právník a to za tím účelem, aby s ním zastupitelstvo mohlo probrat pozici obce v nastalé situaci. Kvůli hodinovým sazbám právní kanceláře pan starosta dopředu žádá o konstruktivnost jednání. Právník je přítomen od začátku a i předem avizovaný program počítá pouze s představením variant. Není zde tedy prostor s p. Saidem vést debaty o podobě území. Po představení variant odchází a následuje interní diskuze s právníkem.

  Shrnutí:
  Zastupitelstvo již na začátku června po velmi zodpovědných úvahách rozhodlo, že bude s developerem jednat, aby výsledkem byla studie, která stávajícím obyvatelům Podolí a obci nebude „ke škodě“. Jednání zahájilo seznamem připomínek. I když developer deklaruje, že je všechny splnil, ve skutečnosti se zabýval dílčími detaily a na to podstatné nereagoval.

  ----------------------------------

  Pane Eliáši, říkala jsem Vám to na pondělní pracovní schůzce osobně přede všemi přítomnými, proto snad nevadí, že to zde zopakuji veřejně. Nesouhlasím s tím, jak celou věc podáváte. Zde není „míč na straně zastupitelstva“, aby se rozhodovalo, zda bude s developerem „partnersky jednat“, nebo mu „bude házet klacky pod nohy“. Pokud vím, zastupitelstvo se už jednou rozhodlo, že chce jednat, a je to právě developer, kdo toto nereflektuje. Zastupitelstvo "pověřilo" developera vypracováním nové studie. Developer po měsíci přinesl studii stejnou, ve které změnil pouze dílčí detaily, a vydával to za produkt, který obci vychází vstříc.

  A na závěr - já sice nejsem zastupitel, ale jsem odborný poradce a tím pádem nezávislý pozorovatel u celého tohoto tématu. A právě z této pozice se zde musím důrazně vyhradit vůči Vašemu výroku, že „apelujete i na opoziční zastupitele, ať projeví dostatek zodpovědnosti a dají šanci dalšímu jednání“. Z mého úhlu pohledu se do debaty o lokalitě Nad paloukem zodpovědně vyjadřují zastupitelé obou „stran“. Já na pracovních schůzkách vidím zastupitelstvo, kterému Podolí není jedno, a kteří se snaží vymyslet to nejlepší pro obec. Ani jednou jsem nezaznamenala, že by kdokoli z „opozičních zastupitelů“ vystoupil proti rozhodnutí, že obec bude s developerem jednat. Názory všech zastupitelů na lokalitu Nad Paloukem mi přijdou celou dobu v těch zásadních bodech poměrně na stejné vlně. Z obou „stran“ jsem opakovaně zaregistrovala návrhy na další postup, otázky, pochybnosti a další škálu přirozených reakcí, když se řeší takováto velká a složitá věc, ve které je asi pro každého člověka, který k tomu přistupuje opravdu zodpovědně, náročné se zorientovat a proto jsou otázky na místě.
  Netuším, odkud tedy pochází Vaše prohlášení. Dle mého je neopodstatněné a opravdu velmi nespravedlivé.
  A k tomu mě jako občana Podolí mrzí, když sám starosta vnímá své zastupitele jako rozdělené strany. Podolí má cca 1300 obyvatel. Nejsme v parlamentu, aby rozhodovaly „masy“, není zde prostor „hlasovat jako většina v mé straně, protože strategie strany je daná“. Ve vedení obce je 9 – devět ! - lidí. Jsem si jistá, že v otázkách obce stojí vždy na prvním místě to největší dobro pro Podolí. Je tedy přece úplně jedno, kdo má v zastupitelstvu jakou „vlajku“. Vaše rétorika mě vede k tomu, že možná považujete „opozici“ opravdu za nějaký protitábor, a to je opravdu škoda.
  Pro mě jsou všichni zastupitelé v první řadě lidi, zajímají mě jejich názory a postoje, ne to, pod jakou „vlajkou“ kandidovali. Přála bych si, abyste to viděl stejně, a měřil všem stejnou měrou.

  Téma výstavby Nad paloukem je opravdu velice důležité, ovlivní obec už navždy. Je skvělé, že p. Said přišel za vedením obce a chtěl se o podobě lokality bavit. Bohužel dle mého úhlu pohledu doposud zůstalo jen u planých řečí. Mohu zde vyjádřit jen svůj osobní názor, že stále doufám, že developer bude nakonec ochoten názory obce reflektovat, vyplní své sliby a připraví nové koncepce a návrhy, nad kterými bude možno vést věcné debaty.

  S pozdravem
  Lucie Nippertová


 • 21. 8. 2020 18:24
  Vítězslav Eliáš
  VEŘEJNÁ BESEDA - VÝSTAVBA NAD PALOUKEM

  Vážení diskutující,

  Dnes se na mě obrátil dopisem právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold, s žádostí o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby v obci Podolí v lokalitě Nad Paloukem. I na základě diskuse na obecních stránkách a volání mnoha diskutujících po takové veřejné besedě, této iniciativě rád vycházím vstříc a stanovuji termín konání veřejné besedy na pondělí 31. 8. 2020 v 17 hod v DPS. Tento termín bude oficiálně vyhlášen jak na webových stránkách obce, tak veškerými dalšími dostupnými kanály.
  Všechny tímto zvu k účasti.

  Vítězslav Eliáš, starosta


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ FOTBALOVÉ ZÁPASY
13
pozvánka na domácí fotbalové zápasy
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
27
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
28 29 30 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1367

Návštěvnost stránek

717479