Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > ZEPTEJTE SE

ZEPTEJTE SE

V souladu s otevřeným přístupem zastupitelstva obce k veřejnosti Zeptejte se na cokoli co Vás zajímá, co byste chtěli vysvětlit. Zeptejte se na to, o čem diskutujete se svými kamarády u piva.
Toto diskusní fórum je určeno především občanům Podolí k otázkám a tématům souvisejícím s životem v Podolí.

Aktuální informace naleznete na stránce "Informace občanům"

Pravidla slušné diskuze:

Vyhrazujeme si právo neodpovídat a smazat příspěvky hraničící s vulgaritou, s dotazy a napadáním soukromí osob, či osobními útoky.

Slušností a základním etickým pravidlem je příspěvky podepsat. Na nepodepsané příspěvky, či příspěvky podepsané nereálným jménem, nebude reagováno a mohou být administrátorem smazány.

Rádi odpovíme na všechny věcné dotazy a argumenty.
Děkujeme za vaše příspěvky.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 19. 8. 2020 6:22
  Iveta Vlachová
  výzva zastupitelům


  Vážení zastupitelé,
  paní Hnilicová, Podloucká, pane Bočku, Hůrko, Přikryle, Ruppe a Sýkoro.

  V souvislosti s níže probíhající diskuzí na tomto fóru se na vás všechny obracím nejen za sebe, ale i další občany Podolí s prosbou o svolání veřejné schůzce pro všechny občany ve věci pokračujících jednání k výstavbě v lokalitě Br2.
  Vzhledem k tomu, že starosta obce odmítá schůzi s občany svolat a informovat je o dalším vývoji, nevidím vůbec nic špatného na tom, aby jste schůzi s občany jste svolali Vy.
  Veškeré informace, které jako zastupitelé máte a jednáte o nich, nespadají do přísně tajných informací, které by ohrožovaly bezpečnost obci či státu.
  Jako občané obce a vaši voliči máme na tyto infomace právo. Do zastupitelstva obce jste námi voleni a skrze vás je uplatňována vůle lidu.

  Prosím, aby jsme alespoň jednou byli informováni pravdivě a komplexně bez zatajování důležitých skutečností.
  Myslím, že jednostranného postoje ovlivněného někým nebo něčím, vyjádřením já rozhodnu, já povedu bylo již dost.

  Opakovaně čtu , že byly předloženy 3 studie, proběhla schůzka s drahým právníkem (2.800,-/hod) jejíž obsah neznáme, byly předloženy investorovi nějaké podmínky (nevíme jak se s nimi vypořádal a doložil obci) a řada dalších .....
  Nikdo, ale studie neviděl, reference firmy nezná .....

  Ráda bych poprosila o přizvání členů stavební komise a komise životního prostředí. I ty jsou velmi velmi důležité. Máme právno znát názory a postoj odborníků.

  Moc děkuji.
  Věřím, že vás sedm statečných nás nezklame.

  Iveta Vlachová


 • 19. 8. 2020 14:42
  Vítězslav Eliáš
  Re: výzva zastupitelům

  Vážená paní Vlachová,

  Myslím, že si nerozumíme. Já nejsem odpůrcem veřejného projednávání výstavby. Takové veřejné jednáni může skutečně svolat kdokoliv, třeba i Vy. Můj názor ale je, že dokud není na stole žádná platná varianta, není projednávat ve skutečnosti co. Ale pojďme tedy jednat konstruktivně.
  Aby naše veřejné shromážděni mělo ten význam, které si zasluhuje, je třeba, aby jeho účastníci znali veškeré materiály, které se situace týkají. Navrhuji zřídit novou sekci na webu obce, kam tyto materiály umístíme a kde se s nimi bude moci každý seznámit. Doufám, že takovou stránku jsme schopni dát dohromady do konce srpna a poté můžeme o celé situaci veřejně diskutovat v termínu, který si stanovíme.
  Dovolte mi nyní krátké shrnutí stávající situace:

  1. Existuje platná uzemní studie, podle níž může jakýkoliv developer ihned zahájit stavební řízení, aniž by se s obcí na čemkoliv domlouval. Pokud dodrží územní plán, a územní studii, může postavit cokoliv, třena i sídliště pro 700 lidí, z nichž nikdo se nestane podolským občanem. Zastupitelstva ani obce se nemusí na nic ptát. To je pro obec skutečné riziko. Tato skutečnost nebyla původně známa a vyplynula z právní analýzy, kterou jsme nechali vyhotovit. Problematický není totiž počet domů, který je studií nezávazně doporučen, ale počet obyvatel, které se do domů nastěhují. Toto riziko bohužel platná studie nijak neošetřuje a charakter domů předepsaných studií takový vývoj umožňuje.
  2. Protože rizika takového vývoje jsou velká a nemáme jim, jak zabránit, dávám já osobně přednost jednání se současným developerem, konkrétně s panem Saidem, který je podolským rodákem a zde v Podolí si již staví svůj vlastní dům pro svou rodinu a který předložil zatím několik zcela právně nezávazných variant, z nichž většina řeší ta rizika, která zmiňuji výše, ve prospěch obce. A také předložil variantu, která odpovídá platné územní studii a umožňuje okamžitě zahájit stavební řízení jemu nebo komukoliv, komu případně projekt prodá. Se všemi riziky uvedenými výše.
  3. Pan Said opakovaně vyhlásil ochotu k jednání s obcí i občany osobně. Zveřejnil své údaje a kontakty. Veřejná diskuse ovšem dává smysl především ve chvíli, kdy zastupitelstvo pověří pana Saida vypracováním nové studie, protože podle stávající může stavět bez toho, aby s obcí či občany, jakkoliv diskutoval. To je holý právní fakt, který se možná obtížně chápe, ale fakt to je. A samozřejmě, v takovém případě nevíme, kdo nakonec stavět bude, protože tu je reálné riziko, že projet prodá jinému developerovi, který s obcí nebude už vůbec nijak spojen.
  4. Obec má samozřejmě možnost zakázat stavbu i v rozporu se zákonem, to ale nese s sebou jistotu soudního řízení s pro obec naprosto jasným koncem - úhrada škody developerovi, který jedná v souladu se zákonem.

  Mnou navrhovaný postup tedy je:
  - Založení webové sekce na stránkách obce, na níž shromáždíme uvažované, ale nezávazné varianty projetu s krátkým popisem. Dále právní rozbor vypracovaný pro obec Mgr. Hunešem. Odkazy na platnou územní studii a platný územní plán.
  - Seznámení veřejnosti s těmito materiály a doplnění ekonomického přínosu jednotlivých variant pro obec.
  - Rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu.
  - Pokud zastupitelstvo nijak nerozhodne, developer podá žádost o územní řízení dle platné studie – viz. bod 1. Já samozřejmě apeluji i na opoziční zastupitele, ať projeví dostatek zodpovědnosti a dají šanci dalšímu jednání.
  - Pokud zastupitelstvo rozhodne a pověří developera vypracováním nové studie na jeho vlastní náklady, využít veškeré možnosti veřejné i odborné diskuse s developerem nad optimální variantou projektu jak pro obec, tak pro developera, se zachováním jak užitného, tak ekonomického přínosu pro obě strany.

  Souhlasíte s tímto postupem?

  Vítězslav Eliáš


 • 18. 8. 2020 10:05
  Auerová
  Výstavba Nad Paloukem

  Dobrý den pane starosto,

  1/ na jednání Zastupitelstva dne 27.7.2020 zmínil p. Boček možnost zřízení " Regulačního plánu obce Podolí", ve kterém může obec určit konkrétní parametry budoucí výstavby a lokality samotné. Tam bychom mohli přesně popsat požadovaný vzhled RD a OV, rozsah výstavby v a současně určit i harmonogram výstavby v lokalitě Nad Paloukem.
  Dotaz : Kdo byl pověřen přípravou Regulačního plánu obce a kdy bude hotov?

  2/ Dotaz : Jak se k problematice chystané výstavby vyjadřuje stavební komise ? Myslím, že právě odtud by měly vycházet návrhy řešení lokality.

  3/ k příspěvku p. Hnilicové ze 17.8.2020: Běžný občan Podolí měl a stále má naprostý nedostatek aktuálních informací o chystané výstavbě a to i v případě, že se o věc zajímá a pravidelně se účastní jednání Zastupitelstva obce. Zastupitelé spíš mlží než informují. Máme tedy důvod k " naštvanosti" - jak to nazýváte. Taky bych doporučila zpřehlednit jednotlivé materiály týkající se ÚP a vypsat přehledně zásadní rozdíly mezi nimi tak, aby se v tom vyznal běžný občan Podolí bez dlouhého studia příslušných textů a výkresové dokumentace .

  4/ Máte nyní v rukou velkou odpovědnost rozhodování, jak to tu bude vypadat a to vůči nám , občanům obce, našim dětem, ale i předkům, kteří tu celý život pracovali a teď už nejsou mezi námi. Přeju Vám i sobě, abyste se rozhodli správně.

  Auerová Zdeňka


 • 18. 8. 2020 16:26
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výstavba Nad Paloukem

  Vážená paní Auerová.
  Stručně k Vašim otázkám uvádím:
  1/ Návrh pana Bočka jsme prověřili: Pořízení regulační plánu je procesně i časově stejně náročné jako pořízení změny či nového územního plánu, tedy v řádu roků. Stejně tak se pohybuje i cena za jeho pořízení, tedy v řádech stovek tisíc korun. A co je hlavní, pořízení regulační plánu nebude mít žádný dopad na územní řízení, bude-li žádost o něj podána v blízké budoucnosti podle stávající územní studie. V době vydání regulačního plánu tak zřejmě bude již mít developer vydáno územního rozhodnutí. A developer v tomto směru již činí aktivní kroky, požádal útvar územního plánování o vydání závazného stanoviska na zástavbu dle platné územní studie. Jakákoli regulace bude účinná jen a jen za současného vedení jednání zastupitelstva s developerem o jiné koncepci zástavby.
  Protože se zastupitelstvo dosud neshodlo na společném postupu i z výše uvedených důvodů se také neshodlo na pořízení regulačního plánu.
  2/ Stavební komise je stejně jako ostatní komise poradním orgánem rady obce, v našem případě starosty. Já jejich služeb aktivně využívám a stavební komise spolu s komisí životního prostředí jsou pravidelnými účastníky pracovních porad k tomuto tématu. Zodpovědnost rozhodovat je však na každém členu zastupitelstva.
  3/ Dokud se zastupitelé nedohodnou na dalším společném věcném a konstruktivním postupu, bude mít veřejnost stále pocit, že zastupitelé mlží a neinformují, protože zkrátka nemají o čem. Ptejte se také ostatních zastupitelů, já za sebe budu opakovat to, co jsem již ve svých příspěvcích napsal.
  Co se týče územního plánu obce, jsme teď ve fázi přípravy nového návrhu územního plánu, který dle zákona bude veřejně projednán. Jednotlivé změny v původního návrhu z roku 2014 jsou přehledně označeny písmeny Z a P v dokumentu „Hlavní výkres“ a slovně popsány v dokumentu „Textová část“, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci ÚZEMNÍ PLÁN. V tuto dobu mohou občané ještě podat návrhy na změny využití pozemků, které se jich bezprostředně dotýkají.
  4/ Ano, všichni členové zastupitelstva mají osobní zodpovědnost za rozhodování ve věcech samostatné působnosti obce, tedy i v pořízení nového územního plánu.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2020 20:11
  Libuše Vlachová
  Br 2

  Pane starosto, chtěla bych se zeptat na následující :
  1. Proč neproběhla slibovaná veřejná diskuze s developerem ?
  Doufala jsem, že poprvé uděláte to, co jste občanům slíbil. Podle účasti jste si mohl ověřit
  počet naštvaných občanů a ještě ji sdělit, že není o čem diskutovat.
  2. Kdy se zastupitelstvo usneslo, že informace z pracovních schůzek budou zastupitelé probírat
  s občany?
  K informování občanů by měla snad sloužit veřejná zasedání či Vámi slibované veřejné
  diskuze.
  3. Pro koho je stávající studie Br 2 čistým průšvihem - pro Vás, pro developera, pro spokojené
  občany nebo pro nespokojené občany ?
  Studie nebyla čistým průšvihem v roce 2006, ani po úpravě v roce 2012 - to jste se případné
  realizaci nebránil. Můžete mně sdělit datum, kdy se čistým průšvihem stala a kdo to způsobil ?
  Děkuji za odpověď.

  Libuše Vlachová


 • 18. 8. 2020 11:31
  Vítězslav Eliáš
  Re: Br 2

  Vážená paní Vlachová, vážená paní Hnilicová,

  Veřejnosti určitě nic nebrání potkat se s developerem, vyzvat ho k setkání a diskusi. Pan Said zde na těchto stránkách zveřejnil své číslo na mobil i svůj mail a připravenost k takové diskusi veřejně oznámil.
  Já určitě nejsem žádnou překážkou pro diskusi veřejnosti s developerem. Nejsem ani jeho mluvčí ani nikdo jiný, jsem představitel obce a jako takový usiluji o maximální prospěch pro obec. Většina obce to tak i podle osobních reakcí, které od občanů mám, vnímá. Pokud jde o diskusi, kterou povedu a budu řídit já, pak doba pro ni nastane ve chvíli, kdy se Zastupitelstvo obce dohodne na společném postupu ve věci zástavby, tedy zda budeme stavět podle stávající studie se všemi riziky, které z toho vyplývají - nekontrolovaný počet nových obyvatel, nulový přinos pro obec atd. nebo jinou variantu vypracovanou na základě společné diskuse s developerem a s účastí veřejnosti. Vše je již na těchto stánkách opakovaně popsáno.
  Stávající studie, je ve světle právního názoru, který nechala obec vypracovat, průšvihem pro všechny strany, včetně stávajícího developera. Pro každého jinak, ale pro všechny strany. Co je tomu na vině? Platný územní plán i územní studie Nad Paloukem byly vypracovány zastupitelstvem obce ve svém čase s nejlepším vědomím a svědomím. Vinu na tom, že tehdy územní plán i studie průšvihem nebyly a dnes bohužel ano, nese čas s růstem podezřívavosti a hrubnutí společnosti. To je, bohužel, obecně společenský problém této doby.

  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2020 17:44
  Hnilicová
  Informovanost a otevřenost

  Pane starosto,

  Jsem překvapena, že nerozumíte mému dotazu. Zkusím vám to tedy vysvětlit .
  1. Ano, jsem už skoro 2 měsíce nově zastupitel a ano, probíhají neveřejná jednání a pracovní schůzky. Ale co občané Podolí? Jak ti jsou informováni? Podívejte se na Zpravodaj? Jediná zmínka- malá, nepatrná, je ve vašem úvodníku toho posledního. Podívejte se na program veřejného zasedání. Kde byl bod projednání o nové výstavbě? Občané měli jedinou možnost na závěr zasedání. Tedy se diskutovalo pod bodem“ různé“. A pak tato diskuzní stránka? Na některé otázky se odpověď dostane a na některé se odpověď zamluví, nebo neodpoví.
  2. Ujišťuji vás, že netušíte, co vím . Do mé hlavy fakt nevidíte. Takže, prosím, už nepiště, že vím, že v tuto chvíli není o čem diskutovat. Já naopak vím, že se diskutovat mělo už od září minulého roku, kdy jste věděl o záměru developera. A co víc, měl jste informovat zastupitele a konat opatření, aby se Podolí nedostalo do situace, v jaké je dnes.
  3. Píšete, že „Naším společným úkolem, tedy i Vaším, je vysvětlit tuto situaci těm občanům, kteří se cítí být naštvaní, a věřte mi, že já takové nepotkávám.“ Já, na rozdíl od vás, potkávám občany, kteří jsou naštvaní a chtějí informace. A pane starosto, my dva nemáme žádný „společný úkol „vysvětlovat. Jediný, kdo má a měl by co vysvětlovat občanům Podolí a svým voličům jste vy. Já si docela dobře pamatuji slib, který jsem dala před několika týdny a budu se jím řídit.
  4. Souhlasím s termínem „ průšvih.” Ten začal tím, že jste měl informace, které jste nezveřejnil. Neinformoval jste zastupitele- opoziční zastupitelé byli informováni až v polovině května 2020. A teď se mají zastupitelé chovat zodpovědně a bránit tomuto, jak vy říkáte „čistému průšvihu?“
  5. Jako zastupitel, jsem vás žádala o to, aby byla veřejnost informována. Navrhovala jsem zrealizovat schůzku s developerem, aby byl konečně řádně lidem předložen projekt ev. možnosti a zodpovězeny otázky, které je trápí. Výsledku jsem se nedočkala, takže se ptám veřejně, v zájmu svých voličů.
  Takže se znovu ptám, pane starosto, kde a kdy bude mít veřejnost možnost veřejné diskuze?

  M. Hnilicová


 • 17. 8. 2020 14:16
  Mario Hnilica
  Světlo je dobrý dezinfekční prostředek

  Pane starosto,
  Abychom si to mohli ujasnit: tento projekt jste skryl téměř rok, doprovázel developera na úřady, a nyní, když jsou možnosti obce pro regulaci tohoto megalomanského projektu omezené, chcete, aby zastupitelstvo tuto věc schválilo? A teď “se všichni Vy i já, bráníme” proti projektu. Děláte si legraci? Do dnes mate poněkud zvláštní postup bráněni.

  FYI: Slova jako korupce, nekompetentnost, zrada (a horši) jsou běžné vyjádřena mezi občany Podolí, i v autobusy kteří jezdi mezi Podolí a Brnem.

  Protože jste způsobili tento stav, uděláte tu čestnou věc a rezignujete?

  P.S.: Občane Podolí nejsou zastupitele a mají právo být skutečně informovaní. Kdy bude meeting?

  With best regards,
  Mario Hnilica • 17. 8. 2020 15:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Světlo je dobrý dezinfekční prostředek

  Vážený pane Hnilico,
  odpovědi na věcnou část Vašeho psaní najdete o příspěvek níže v odpovědi paní Hnilicové.
  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 15. 8. 2020 12:07
  Hnilicová
  Informativní schůzka občanů Podolí s develope

  Pane starosto,

  kdy proběhne slibovaná / viz zasedání čeven 2020/ veřejná diskuze s developerem o zástavbě na Paloukem. Občané Podolí volají po informacích, kterých se jim nedostává. Jediná celoplošná informace byla v úvodníku minulého Zpravodaje. I když jste sliboval/ např. na těchto stránkách p. Zubkové/ , že ve Zpravodaji odpovíte na otázky, tak jste neodpověděl. Píšete, že se situace zklidnila , ale ujišťuji vás, že to tak není, i když by jste si to velmi přál. Situace se nezklidnila. Lidé jsou naštvaní a jeden z hlavních důvodů je, že nic pořádně neví . Vaším předvolebním heslem byla "otevřenost a informovanost" a také "zachování vesnického rázu Podolí". Veřejná diskuze by byla prvním krokem ke splnění alespoň části tohoto bodu.
  Přeji hezký den.


 • 17. 8. 2020 9:47
  Vítězslav Eliáš
  Re: Informativní schůzka občanů Podolí s deve

  Vážená paní Hnilicová.
  Trochu nerozumím Vašemu příspěvku. Jste členkou zastupitelstva obce již dva měsíce, účastnila jste se červencového zasedání zastupitelstva obce i všech pracovních porad, z nichž poslední byla za účasti právníka obce, odborníka na stavební právo. Zvukový záznam z této porady byl jako pracovní materiál všem zastupitelům poskytnut.
  Víte tedy, že v tuto chvílí není, pokud jde o lokalitu Nad Paloukem, o čem diskutovat. Developer předložil tři varianty, z nichž ta poslední vychází ze stávající studie a platného územního plánu a může tedy stavět, aniž by se obce na cokoliv ptal, jak se také na mnoha místech běžně děje. Naším společným úkolem, tedy i Vaším, je vysvětlit tuto situaci těm občanům, kteří se cítí být naštvaní a věřte mi, že já takové nepotkávám. Také byste měla dokázat občanům jako zastupitelka, pomocí informací, které máte k dispozici, vysvětlit, že dnes, v pondělí 17.8., proběhne společná porada zastupitelů s cílem rozhodnout se, zda se bude stavět podle stávající studie, nebo pověříme Developera vypracováním nové studie, která současně zahrne všechny legitimní požadavky obce a také ošetří ta rizika, která přináší stávající studie. Ta rizika jsou opravdu zásadní a přesně ta, kterým se snažíte zabránit jak Vy, tak znepokojení občané, kteří zde občas diskutují. Věřím, paní Hnilicová, že si závažnost situace naplno uvědomujete a pomůžete nám tak přijmout ta nejvhodnější řešení pro obec. A pak nastane ta správná chvíle k široké diskusi s občany i developerem, jak správně využit těch možností, které předložená řešení nabízejí.
  Pro jistotu ještě jednou závěrem - pokud bude developer stavět podle stávající studie, nemusí se s námi ani sejít a mnozí developeři se přesně podle tohoto vzorce chovají. To, co podle stávající studie ale vznikne, je čistý průšvih, proti kterému se všichni Vy i já, bráníme. Jen asi každý jinak.

  Hezký den, Vítězslav Eliáš


 • 17. 8. 2020 15:10
  Radek Boček
  Re: Informativní schůzka občanů Podolí s deve

  Pane starosto,
  váš postoj k paní Hnilicové mi připadá velice nekorektní. Paní Hnilicová je členkou zastupitelstva pouze dva měsíce. Vy osobně se kolem projektu Nad Paloukem motáte už od podzimu minulého roku a v lednu 2020 jste na schůzku přizval další "vyvolené" členy zastupitelstva. Zbytku zastupitelů jste kusé informace poskytl až v polovině května 2020!
  Opravu si myslíte, že není čas na veřejnou diskusi ohledně nové výstavby v lokalitě Br2?
  Radek Boček


 • 4. 8. 2020 12:44
  Jaroslav Kyncl
  Zpravodaj

  Dobrý den,
  na stránkách je odkaz na Zpravodaj 3/2020, když ale na něj kliknu, otevře se Zpravodaj 2/2020. Můžete to, prosím, opravit ? Děkuji, J.Kyncl


 • 5. 8. 2020 14:32
  Vítězslav Eliáš
  Re: Zpravodaj

  Dobrý den pane Kyncle,
  děkujeme za upozornění. Včera bylo již opraveno.
  Hezký den. Vítězslav Eliáš


 • 26. 7. 2020 11:23
  Mario Hnilica
  Výstavba Nad Paloukem

  Vážený pane Holý a další zúčastněné strany:

  Nevěděl jsem, že se musím narodit v Podolí, abych mohl mít názor na záležitosti týkající se kvality života a politiky zde. V každém případě, pokud vám nebo někomu jinému na tom záleží a kádrujete lidi nebo komentáře na této stránce, tak bydlím v Podolí posledních 10 let.

  Podstatou věci, proč jsou všichni naštvaní, je to, že se p. starosta nejeví jako neutrální strana. Kolují pověsti, že p. starosta doprovázel developera na různí úřady. Rád bych využil tuto příležitosti a zeptal se pana starosty, zda jsou tyto zvěsti pravdivé? Dále je zřejmé, že p. starosta o záměru developera věděl již nějakou dobu. Nejméně 6 měsíců, pokud ne déle. Takže, pane starosto, jak dlouho víte, že pan Said chtěl v Podolí stavět, a proč jste o tom neinformoval veřejnost, aby mohla proběhnout racionální diskuse?

  Jedna věc je zřejmá: p. starosta tlačí tento projekt. Ale nikomu nevysvětlil, jak tento předimenzovaný projekt prospěje naší komunitě. Určíte to někomu vydělá mnoha peněz, ale my, současní občané Podolí z toho budeme mít spíše horši služby a výhledově i vyšší daně, aby se zaplatil servis pro 500 nových obyvatel.

  Pokud jde o developera, který “má na srdci naše dobro„ a tvrzení, že development bude pro naši komunitu přínosem: Skutečnost je taková, že existuje územní plán a studie a ta počítala s cca 50 domy. Předpokládám, že pan Said se podíval na tyto zásadní dokumenty, a přesto naplánoval postavit 117 domů. A teď lobuje za legalizaci více jak dvojnásobného překročení limitu.

  Nakonec bych chtěl podoktnout, že platíme p. starostu a radnici z našich daní proto, aby pracoval pro nás, a ne proto, aby nějaký developer mohl vydělat miliony. Je zajímavé porovnat přístup našeho starosty a obecního úřadu k developerovi a toho, jak se chová město Šlapanice v obdobné situaci. https://www.idnes.cz/brno/zpravy/slapanice-ctp-prumyslova-zona-plany-vize.A200723_560814_brno-zpravy_vh


 • 26. 7. 2020 22:03
  Vítězslav Eliáš
  Re: Výstavba Nad Paloukem

  Vážený pane Hnilico.
  Pozorně jsem prošel celý Váš příspěvek a nenašel ani jeden bod, na který bych již neodpovídal buď zde na tomto fóru nebo na veřejném zasedání dne 2.6. 2020. Prosím, projděte si tedy tuto diskusi, případně vyposlechněte zvukový záznam z předmětného zasedání, věnujte tomu čas.
  Nemá cenu vracet tuto diskusi o měsíce nazpět. Samozřejmě, máte právo na svůj názor. Nechtějte ale, abych na Vaše opakované a fakty vyvrácené námitky odpovídal opakovaně i já.

  Hezký večer, Vítězslav Eliáš


 • 22. 7. 2020 21:49
  Vladimíra Zubková
  výstavba Nad Paloukem


  Vážení obecní zastupitelé,
  diskuze ohledně výstavby Nad Paloukem se stává nepřehlednou, proto si dovolím z jejího dosavadního obsahu připomenout:

  - starosta obce ve svém příspěvku dne 3.6.2020 přislíbil, že budeme informováni o dalších krocích a vývoji ve věci výstavby v lokalitě nad Paloukem,
  - v příspěvku ze dne 10. 6. 2020 pak starosta uvedl: „zájemce o zástavbu pan Said dostal od obce soupis konkrétních požadavků k doložení či zapracování do zástavbové studie, doložení stanovisek správců sítí i posouzení ve vztahu ke stávající infrastruktuře obce (komunikace, škola, školka…) jsou jedním z nich“,
  - v odpovědi ze dne 10. 6. 2020 pan starosta uvedl: „pan Said obdržel od obce soupis konkrétních požadavků k řešení zástavby v lokalitě Nad Paloukem, očekávám definitivní podklady ze strany pana Saida, které mají odpovídat na všechny dosud vyjádřené obavy ze strany občanů. Na základě toho se pak sám rozhodnu, jaký je můj definitivní postoj k projektu.“,
  - dne 15. 6. 2020 byl po urgenci zveřejněn soupis požadavků pro developera, které byly panu Saidovi předány dne 10. 6.2020,
  - podle příspěvku pana starosty ze dne 8. 7.2020 jste se ohledně možností obce v daně věci obrátili na renomovanou advokátní kancelář,

  Moje dotazy:
  1. Jaký je vývoj ve věci výstavby v lokalitě Nad Paloukem, činili zastupitelé, resp. jiné orgány obce nějaké kroky v této věci od 10. 6. 2020?
  2. Doložil či zapracoval zájemce o výstavbu pan Said požadavky do „zástavbové studie“, doložil stanoviska správců sítí a posouzení ke stávající infrastruktuře obce? Pokud ano, můžete seznámit občany obce s jejich obsahem?
  3. Doložil pan Said definitivní podklady, které by odpověděly na obavy ze strany občanů? Pokud ano, rozhodli jste se, jaký je Váš definitivní postoj k projektu? Pokud ano, jaký postoj to je?
  4. Pokud pan Said něco dříve nebo nově předložil, o jaký dokument se jedná? Jde o náčrt, projekt, zástavbovou studii, územní studii? Z dosavadních informací není jasné, o jaký dokument vlastně jde.
  5. Pokud byla předložena „nová studie“, s jakým počtem domů se v ní počítá?
  6. Na kterou advokátní kancelář se obecní zastupitelstvo obrátilo a s jakým zadáním? Jaká doporučení a vyjádření vám tato kancelář podala?

  Děkuji.
  Vladimíra Zubková


 • 24. 7. 2020 12:38
  Vítězslav Eliáš
  Re: výstavba Nad Paloukem

  Vážená paní Zubková,

  Děkuji za Vaši otázky. Celý vývoj za poslední období, který odpovídá na všechny Vaše dotazy, jsem shrnul pro všechny Podoláky ve svém úvodníku do našeho Zpravodaje a předal dnes do tisku. Zpravodaj bude distribuován koncem příštího týdne. Ptáte se se zastupitelů, tolik tedy moje odpověď jakožto starosty.
  Hezký den
  Vítězslav Eliáš


 • 24. 7. 2020 13:54
  Jan Holý
  Re: výstavba Nad Paloukem

  Dobrý den paní Zubková,
  jako rodilému Podolákovi mě Vaše příjmení bohužel nic neříká, ale protože ze zájmem sleduji vývoj obce již od narození a některé příspěvky mě nenechávají klidným, tak i ten Váš se mě zdá být již tak trochu zavádějícím diktaturou, neboť dotazy jsou jaksi v rovině výslechu u soudu. Věřte mě, že soušasný pan starosta není od předchozích žádný prospěchář a s čistým svědomí dělá pro obec v rámci možností to nejlepší co je možné. Všechno nelze posuzovat individuálně, a vše nejde podle představ a někdy je potřeba více času, ale vžy je potřeba najít kompromis. Jinak pan Said zde již žije 33 let a co se týče jeho aktivity ve výstavbě RD je spíše pro nás pozitivní a nedovedu si představit, že by se vystavil nějakému nevýhodnému řešení pro občany Podolí. Je třeba oboustanného a objetivního názoru a pracovat s fakty a ne např. s upraveným letákem vers. Holasice, který se nezakládá na pravdě, kde šlo pouze o přeprodej pozemků a ne o výstavbu RD. (zajímavý, že výstavba RD na Kolonce II. od fa Kaláb nikomu v žaludku neleží)
  Bohužel vývoj se posouvá a strategické místo Posolí u Brna vybízí investory a přivést ekonomiku a dotace do obce jsou velmi důležité.
  Mějte hezký den.
  Mějte hezký den


 • 27. 8. 2020 0:33
  Kučerová
  Re: výstavba Nad Paloukem

  Dobrý den, pane Holý,

  překvapuje mě Vaše tvrzení, že se zajímáte o dění v Podolí od narození....? Pokud by to tak bylo, tak 1) byste určitě znal paní Zubkovou, která je aktivní nejen na "politické scéně" v obci, ale také se účastní při organizaci sportovních a kulturních akcí v Podolí (např. hody)
  2) určitě byste zaznamenal, že ani výstavba Kalábov neproběhla v klidu - připomínkovalo se např. zrušení protipovodňového valu, městský unifikovaný styl výstavby i vyšší počet domů na malý prostor, apod.
  Pěkný den:-)


 • 8. 7. 2020 20:47
  Mario Hnilica
  Mazání příspěvku & iniciativy informovat

  Pane starosto,

  Velmi dobře víte, že anonymita na webu neexistuje. Pokaždé, když někdo něco napíše nebo dokonce navštíví podoliubrna.cz, jeho I. P. adresa je zaznamenána. Spojit I. P. s konkrétním člověkem je velmi snadné, takže víte, kdo napsal ten příspěvek. Nechám stranou skutečnost, že některé příspěvky se zjevně falešnými jmény zůstanou zveřejněny déle než jiné. (Vzpomínám si na jistého pana "Labonka.")

  Pokud jde o váš druhý bod: Děkujeme vám za vaši trpělivost, že jako občané jsme schopni vyjádřit své názory a příležitostně získat odpovědi na naše otázky od našich úředníků financovaných z veřejných zdrojů na stránkách, který jsou také veřejně financovány.

  Nemůžu si pomoct, ale všiml jsem si, že tento navrhovaný stavební projekt sleduje dlouhý a smutný vzor jiných kontroverzních případů v Podolí. Zpočátku je vše super tajné. Když to nevyhnutelně přijde na světlo, zoufale se pokusíte zachránit velmi nepopulární projekt skrze někdy až absurdní kousky PR a tzv. účelových lží.

  Čekám, jestli náhodou nezorganizujete výlet do Holasice pro občany?

  A víc vážně: proč vždycky takto jednáte? Zdá se mi, že být otevřenější a pravdivější ohledně kontroverzních projektů by mohlo být efektivnější. Jistě je to mnohem demokratičtější.

  Regards,
  Mario Hnilica


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ FOTBALOVÉ ZÁPASY
13
pozvánka na domácí fotbalové zápasy
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
27
POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ VÍKEND V PODOLÍ
28 29 30 1 2 3 4

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha[1].jpg

28. 9. Václav

Zítra: Michal

Turistická známka Podolí.png

 Odber_SMS_velky (1) (002).jpg

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1367

Návštěvnost stránek

717476