Logo2 mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBEC > ÚZEMNÍ PLÁN > ROZPRACOVANÁ ÚPD

ROZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Dne 11.1.2022 byla zveřejněna na úřední desce https://www.podoliubrna.cz/uredni-deska?action=detail&id=962 veřejná vyhláška oznamující projednávání “2. návrhu Územního plánu Podolí“ dle § 50 stavebního zákona.

Oznámení o společném jednání bylo rozesláno všem dotčeným orgánům s výzvou k uplatnění svých stanovisek a připomínek. Své připomínky mohou uplatnit písemně také občané, a to u pořizovatele, Obecního úřadu Podolí, do 25. února 2022.

Po ukončení společného projednání budou pořizovatelem vyhodnocovány všechny jednotlivé připomínky a bude rozhodnuto o jejich zapracování do návrhu územního plánu. Současně budou vypořádána všechna stanoviska dotčených orgánů.

Následně po zapracování těchto stanovisek a připomínek bude takto upravený návrh územního plánu připraven k veřejnému projednání. Bude určen termín a místo veřejného projednání a společně s jeho oznámením veřejnou vyhláškou bude 30 dnů předem návrh ÚP znovu zveřejněn. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.

 

Předpokládaný harmonogram prací:

  1. Schválení pokynů zastupitelstvem – duben 2021
  2. Zpracování návrhu ÚP (zpracovatel) – květen až listopad 2021
  3. Kompletní projednání dle § 50 SZ včetně krajského úřadu (pořizovatel) – prosinec 2021 až únor 2022
  4. Úpravy návrhu po projednání dle § 50 SZ (zpracovatel) – březen, duben 2022
  5. Veřejné projednání návrhu ÚP (pořizovatel) – květen, červen 2022
  6. Zpracování návrhů rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (pořizovatel) – červenec 2022
  7. Projednání návrhů s dotčenými orgány a krajským úřadem (pořizovatel) – srpen 2022
  8. Předložení návrhu ÚP k vydání v zastupitelstvu – září 2022

 

 2. návrh Územního plánu Podolí – projednání dle § 50 stavebního zákona 

Seznam dokumentace

Textová část 

Textová část odůvodnění územního plánu

I/1 Výkres základního členění území

I/2 Hlavní výkres

I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II/1 Koordinační výkres

II/2 Výkres širších vztahů

II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Pokyny pro zpracování nového návrhu Územního plánu Podolí

Zastupitelstvo obce Podolí dne 17. 9. 2019 schválilo ve své kompetenci dle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na pořizování nového územního plánu Podolí, Ing. Martinou Miklendovou. Pořizovatelem územního plánu Podolí se stal v souladu s ust. § 6 odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Podolí, který si zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona.

Následně proběhla dne 9. 10. 2019 koordinační schůzka k předání podkladů od původního pořizovatele, na které byly přítomny také zpracovatelky návrhu Územního plánu Ing. arch. Jarmila Haluzová a Ing. arch. Alena Dumková. Oznámily obci, že ukončují svou činnost a že tedy obec musí vybrat nového zpracovatele návrhu Územního plánu.

Následně proběhly v roce 2020 dvě výběrová řízení a na základě druhého byla dne 28. 8. 2020 jako nový zpracovatel návrhu ÚP Podolí vybrána Ing. arch. Barbora Jenčková, Sídlo: Jugoslávská 633/75a, 61300 Brno, IČO: 64292428.

Vzhledem k tomu, že od doby, kdy byly přerušeny práce na návrhu ÚP Podolí došlo k zásadním změnám jak v legislativě, tak ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci a také stavu v území, rozhodl se pořizovatel s určeným zastupitelem, kterým byl dne 17. 9. 2019 zvolen pan Ing. Vítězslav Eliáš – starosta obce, že je nutné pořídit nový návrh Územního plánu Podolí a zpracovat pokyny pro jeho zpracování dle ust. § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Územního plánu Podolí byl před jeho předložením Zastupitelstvu obce Podolí projednán s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí, který stanovil, zda nový návrh bude nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k výše uvedenému nyní pořizovatel předložil návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Územního plánu Podolí dle ust. § 51 odst. 3 ke schválení Zastupitelstvu obce Podolí. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou. Zastupitelstvo obce pokyny schválilo dne 19. 4. 2021.

 

 Historie zpracování od 2011

O pořízení nového Územního plánu Podolí rozhodlo zastupitelstvo obce z vlastního podnětu dle § 44 písm. a) stavebního zákona na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2011.

Pořizovatelem ÚP byl na žádost obce, MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby.

Zpracování územního plánu Podolí bylo zadáno Jarmile Haluzové, Ateliér PROJEKTIS, pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, IČ 40459543, autorizovaná projektantka Ing. arch. Alena Dumková, ČKA 02 720.

Zadání nového ÚP bylo schváleno 18. 12. 2012 usnesením zastupitelstva obce č. 4/11/2012.

Návrh územního plánu Podolí byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejněn v termínu 22.1.2014 – 10.3.2014 veřejnou vyhláškou. Následně pořizovatel v říjnu 2015 zpracoval Zprávu o projednání návrhu územního plánu Podolí, kde byly uvedeny požadavky na úpravy návrhu ÚP Podolí. Závěry této zprávy měly být promítnuty do řešení návrhu ÚP Podolí.

Ze spisové dokumentace dále není zřejmé, jaké kroky pořizovatel činil v letech 2016 až 2019.

V těchto létech byla novelou stavebního zákona, zavedením povinnosti vydáváním závazných stanovisek k územním řízení a následnými personálními problémy funkce útvaru ÚP, odboru výstavby MěÚ Šlapanice (pořizovatele ÚP Podolí) paralyzována.

 

DOKUMENTACE:

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODOLÍ

Textová část

Výkres limitů

Veřejná vyhláška 

ÚZEMNÍ PLÁN PODOLÍ - 1. návrh Územního plánu Podolí 2014

Textová část

Veřejná vyhláška

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Dopravní řešení

Vodní hospodářství - vodovod

Vodní hospodářství - kanalizace

Energetické řešení, spoje

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

Výkres širších vztahů

Výkres záborů půdního fondu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

21. 3. Radek

Zítra: Leona

Turistická známka Podolí

 Odber SMS

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1755

Návštěvnost stránek

941881