Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBEC > ÚZEMNÍ PLÁN > ROZPRACOVANÁ ÚPD

ROZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo obce Podolí schválilo dne 20.11.2011 pořízení nového Územního plánu obce Podolí.

Pořizovatelem ÚPD (územně plánovací dokumentace) byl:

MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, Oddělení územního plánování a památkové péče, Úřad územního plánování

Zhotovitel ÚPD byl: 

Jarmila Haluzová, Ateliér PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno

Projednání návrhu zadání územního plánu Podolí s dotčenými orgány bylo zahájeno  17.5.2012.

Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí ve dnech od 6.6.2012 do 9.7.2012. 

Zadání ÚP Podolí bylo schváleno zastupitelstvem obce Podolí dne 18.12.2012 usn. č. 4/11/2012.

Společné jednání o návrhu územního plánu Podolí s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcemi proběhlo dne 10.2.2014. Návrh územního plánu Podolí byl v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejněn v termínu 22.1.2014 – 10.3.2014 veřejnou vyhláškou.

Ve fázi vypořádání se stanovisky dotčených orgánů bylo projednávání návrhu ÚPD pozastaveno.

 

 Zastupitelstvo obce Podolí dne 17. 9. 2019 schválilo ve své kompetenci dle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti na pořizování nového územního plánu Podolí Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128). Tím si Obecní úřad Podolí zajistil splnění kvalifikačních požadavků na výkon územně plánovací činnosti při pořizování územního plánu Podolí.

Tato skutečnost byla prostřednictvím OÚ Podolí oznámena MěÚ Šlapanice, dosavadnímu pořizovateli ÚPD, který byl současně požádán o předání kompletního spisu vedeného k dosavadnímu procesu pořizování územního plánu Podolí.

Pokračování prací na pořizování nové ÚPD bude zahájeno po výběru nového zhotovitele v příštích měsících.

 

 DOKUMENTACE: ÚZEMNÍ PLÁN PODOLÍ - NÁVRH

Textová část

Veřejná vyhláška

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Dopravní řešení

Vodní hospodářství - vodovod

Vodní hospodářství - kanalizace

Energetické řešení, spoje

Veřejně prospěšné stavby

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

Výkres širších vztahů

Výkres záborů půdního fondu