Změna velikosti písma

Drobečková navigace

DOMŮ > OBECNÍ ÚŘAD > POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Podolí

2. Důvod a způsob založení

Obec Podolí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
ZŠ a MŠ
Knihovna Květy Legátové
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Honební společenstvo

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Podolí
  Podolí 1
  664 03 Podolí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Podolí
  Podolí 1
  664 03 Podolí

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 544 247 636
  mobilní telefon: 602 501 784

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.podoliubrna.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@podoliubrna.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 • 4.7 Další elektronické adresy

  starosta@podoliubrna.cz
  mistostarosta@podoliubrna.cz
  ucetni@podoliubrna.cz
  sekretariat@podoliubrna.cz

 • Pověřenec GDPR

  Mgr. Miroslava Poštolková

         Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 

         Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

         IČ: 04379322

         e-mail: info@dsoslapanicko.cz
         tel.: 533 304 213

         mob.: 774 149 350

 

 • 4.8 ID datové schránky

  sxjbk53

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2145846399 / 0800

6. IČ

00282332

7. DIČ

CZ00282332

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva r. 2006
Výroční zpráva r. 2007
Výroční zpráva r. 2008
Výroční zpráva r. 2009
Výroční zpráva r. 2010

Výroční zpráva r. 2011
Výroční zpráva r. 2012
Výroční zpráva r. 2013
Výroční zpráva r. 2014
Výroční zpráva r. 2015
Výroční zpráva r. 2016

Výroční zpráva r. 2017

Výroční zpráva r. 2018

Výroční zpráva r. 2019

Výroční zpráva r. 2020

Výroční zpráva r. 2021

Výroční zpráva r. 2022

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

žádost o informace z 20.3.2013poskytnuté informace 3.4.2013 
žádost o informace z 25.4..2013poskytnuté informace 9.5.2013
žádost o informace z 19.8.2013, poskytnuté informace 26.8.2013
žádost o infornace z 27.11.2013, poskytnuté informace 11.12.2013
žádost o infornace z 27.11.2013, poskytnuté informace 11.12.2013
žádost o infornace z 29.11.2013, poskytnuté informace 13.12.2013
žádost o informace z 27.12.2013, poskytnuté informace 7.1.2014
žádost o informace z 18.12.2013, poskytnuté informace 10.1.2014
žádost o informace z 22.9.2014, poskytnuté informace 13.10.2014
žádost o informace z 9.1.2015, poskytnuté informace 29.1.2015
žádost o informace z 14.5.2015, poskytnuté informace 1.6.2015
Žádost o informace z 1.2.2016, poskytnuté informace 12.2.2016
Žádost o informace z 27.2.2017, poskytnuté informace 1.3.2017 
Žádost o informace z 28.3.2017poskytnuté informace 3.4.2017 
Žádost o informace z 13.4.2017, poskytnuté informace 27.4.2017, Příloha č.1

Žádost o informace z 20.6.2017 včetně odpovědi
Žádost o informace z 7.7.2017, poskytnuté informace 20.7.2017 
Žádost o informace z 20.7.2017 včetně odpovědi 

Žádost o informace z 21.5.2018,  poskytnuté informace 22.5.2018 

Žádost o informace z 29.4.2019, poskytnuté informace 3.5.2019

Žádost o informace z 6.5.2019, poskytnuté informace 10.5.2019

Žádost o informace z 17.4.2019, poskytnuté informace 10.5.2019, Příloha č.1

Žádost o informace z 7.5.2019, poskytnuté informace 30.5.2019

Žádost o informace z 22.8.2019, poskytnuté informace 4.9.2019

Žádost o informace z 9.11.2020, poskytnuté informace 23.11.2020

Žádost o informace z 25.10.2021, poskytnuté informace 9.11.2021

Žádost o informace 22.10.2021, poskytnuté informace 15.11.2021

Žádost o informace 21.3.2022, oznámení o zpoplatnění 12.4.2022

Žádost o informace 18.2022, poskytnuté informace 23.5.2022

Žádost o informace 8.2.2023, poskytnuté informace 17.2.2023

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

Kniha - Podolí u Brna 1237-2007

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu a v knihovně za 350,-Kč

kniha

Fulltextové vyhledávání 2

29. 11. Zina

Zítra: Ondřej

Turistická známka Podolí

ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO PODOMNÍHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

TRŽNÍ ŘÁD obce Podolí

 

ZEPTEJTE SE

příspěvků: 1755

DISKUZE-old

příspěvků: 33

DISKUZE-old

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

1005073