Logo2 mapa

Změna velikosti písma

VYHLEDAT

Drobečková navigace

DOMŮ > OBČAN A OBEC > CO SE DĚJE V OBCI > LOKALITA NAD PALOUKEM

LOKALITA NAD PALOUKEM

Lokalita Nad Paloukem, Br2, je platným Územním plánem obce Podolí vymezena pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami.

Závazné regulativy pro tuto lokalitu ve znění Změny č. II ÚPO Podolí označené Z1:

Plocha smíšená obytná ozn. So
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech
- plochy veřejné zeleně s odpočinkovými plochami, s uličním mobiliářem a parkovým vybavením (hřiště pro malé děti) - veřejná prostranství
- místní komunikace, pěší cesty
- zdravotnická a školská zařízení
- služby
- maloobchod do 100 m² prodejní plochy, stravovací zařízení
Přípustné využití:
- nezbytná technická vybavenost
- veřejná parkoviště pro osobní automobily
- stavby pro dopravu sloužící dané lokalitě

Podmínky prostorového uspořádání:
- respektovat charakter zástavby v obci a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
- výšková hladina zástavby RD se stanovuje na jedno nadzemní podlaží + šikmá střecha s možností obytného podkroví
- výšková hladina staveb občanské vybavenosti se stanovuje na 2 nadzemní podlaží
- zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem obytné zeleně
- zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 25%

Změnou č. II ÚPO Podolí je pro tuto lokalitu předepsána územní studie, která je podmínkou pro rozhodování v území. Aktuálně platná územní studie byla schválena k využití 11.9.2012.

 

Developer přeložil návrh nové studie území, kterou představil obci.

Obec na pracovních jednáních Zastupitelstva a komisí výstavby a životního prostředí vypracovala a předložila developerovi 18 požadavků k zapracování do návrhu územní studie: PODNĚTY DEVELOPEROVI

Obec si za účelem ujasnění právních pozic nechala připravit právní rozbor renomovanou právní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s. r. o.  PRÁVNÍ ANALÝZA   DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ

Oficiální oznámení výstupů z pracovních porad developerovi s jeho odpověďmi:

OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI I   OZNÁMENÍ DEVELOPEROVI II

Developer předložil tři nové nezávazné návrhy zohledňující uvedené požadavky. Jejich zapracování popsal v NÁSLEDUJÍCÍM dokumentu: PŘÍPIS

 

                 VARIANTA 1                                                   VARIANTA 2                                                         VARIANTA 3

varianta 1 situace.jpg          varianta 3 situace.jpg         varianta 2 situace.jpg

 Detailní zobrazení po kliku na obrázek.

 

Právní zástupce developera, advokátní kancelář Frank Bold doručila obci Žádost o svolání veřejné besedy za účelem prezentace plánované výstavby. Veřejná beseda proběhla 31.8.2020 od 17 hodin ve společenské místnosti DPS.

 

V pondělí 7.9.2020 proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce s následným přizváním členů Komise stavební a Komise životního prostředí. Z něho vzešel výstup pro další jednání s developerem, se kterým se můžete seznámit zde: VÝSTUP JEDNÁNÍ

 

Dne 25.10.2020 byla Zastupitelstvu obce předána petice ve věci chystané výstavby v lokalitě Nad Paloukem s 600 podpisy občanů obce Podolí, která žádá dodržení regulativů platné územní studie lokality Nad Paloukem a vychází ze schváleného územního plánu obce. 

 

Ve čtvrtek 1.10.2020 proběhlo první jednání s developerem, jehož výsledkem byla dohoda o sestavení detailního soupisu požadavků k řešení a jejich předání developerovi do 3 týdnů s výzvou k předložení ekonomické rozvahy řešení zástavby v návaznosti na zaslané požadavky. Na základě mailové komunikace mezi členy zastupitelstva a komisí byl v pondělí 19.10.2020 na pracovním jednání členů zastupitelstva a předsedů komisí  sestaven výsledný soupis podnětů k řešení zástavby v lokalitě a ve čtvrtek 22.10. byl odeslán developerovi.

 

V pátek 11.12.2020 proběhlo jednání s developerem k soupisu podnětů obce a jejich akceptaci developerem. Výsledkem byla dohoda o vytvoření návrhu dokumentu zástupci developera, který shrne podmínky pro výstavbu v lokalitě Nad Paloukem v návaznosti na diskutovanou problematiku zátěže obce, etap výstavby a vhodnosti či nevhodnosti aktuální podoby územního plánu a územní studie. Účelem tohoto dokumentu je zafixovat základní parametry pro zadání nové územní studie a přípravu plánovací smlouvy, která by měla dát oběma stranám jistotu, že výstavba proběhne ve vzájemně odsouhlasené podobě. 

Tento dokument prošel přes Vánoce širokým připomínkováním a doplněním jednotlivými členy zastupitelstva, které byly právníkem obce do dokumentu zapracovány.

Ve středu 6.1.2021 byl dokument na pracovním jednání členů zastupitelstva s právníkem obce finalizován do podoby, která byla zaslána straně developera.

V pondělí 11.1.2021 na společné schůzce členů zastupitelstva a právníka obce se stranou developera byl projednán dokument ve všech detailech a byly do něj zakomponovány všechna další dohodnutá ujednání.

Máme zájem o maximální transparentnost i o to, aby nová lokalita byla urbanisticky koncepční. Abychom zabránili jakýmkoli nepodložených spekulacím, rozhodli jsme se zveřejnit podepsanou dohodu s developerem. Na základě ní developer musí připravit novou studii, neboť původní "zelená" studie vzbudila mezi našimi občany velkou nevoli. Developer vzal před podpisem dohody na vědomí, které podmínky budu chtít naše obec splnit i to, že bude muset nabídnout i splnění možných budoucích podmínek. I přesto nabídl obci 800 tis. Kč na rozvoj spolkového života. O dalších průběžných krocích Vás budeme v co nejširší míře informovat.

 DOHODA O PODMÍNKÁCH SPOLUPRÁCE